มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว.371) (05/08/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร0505/ว.309) (01/08/2562)
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0508/ว314) (01/08/2562)
แนวทางการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0503/ว.311) (01/08/2562)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal (ด่วนที่สุด กค 0402.2/ว.80) (31/07/2562)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (กค 0402.5/ว.76) (25/07/2562)
คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (ด่วนที่สุด กค 0405.4/ว.357) (25/07/2562)
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.3/ว.350) (23/07/2562)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด 0505/ว.293) (22/07/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.279) (12/07/2562)