มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเบิกแทนกันฯ (กค 0414.4/ว.435) (26/09/2561)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว.98) (24/09/2561)
การขยายเวลาเก้บรักษาเงินงบประมาณฯ (ด่วนที่สุด กค0402.5/ว.95) (24/09/2561)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ (กค 0410.2/ว.431) (24/09/2561)
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว.427) (21/09/2561)
ขอความร่วมมือส่งรายงานการเงิน ประจำปีผ่านระบบ CFS (กค 0410.5/ว.94) (20/09/2561)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ด่วนที่สุด กค 0416.2/ว.423) (20/09/2561)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.451) (19/09/2561)
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินฯ (กค 0408.3/ว.419) (18/09/2561)
แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบัตรในระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ (ด่วนมาก กค 0405.4/ว.417) (17/09/2561)