มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใชบัตรเติมน้ำมันรถราชการ (กค 0403.2/ว 500) (09/11/2561)
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเงินส่งคืนฯ (ด่วนที่สุด กค0410.3/ว571) (22/10/2561)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.493) (16/10/2561)
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ด่วนที่สุด กค 0405.4/ว460) (09/10/2561)
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMISฯ (กค 0414.3/ว456) (05/10/2561)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ (ด่วนมาก กค 0409.3/ว105) (05/10/2561)
การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการฯ (ด่วนที่สุด กค 0411.6/ว.442) (01/10/2561)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่องรายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (กค 0410.2/ว445) (01/10/2561)
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตฯ (ด่วนที่สุด กค 0419.4/ว.443) (28/09/2561)
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั่นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันทุจริตฯ (ด่วนที่สุด กค 0419.4/ว.444) (28/09/2561)