มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (22/05/2563)
มติครม. 11 ก.พ.63 (22/05/2563)
หนังสือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (22/05/2563)
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง รายละเอียดตามสำเนาต่อไปนี้ (นร0106/ว2075) (28/10/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว440) (25/10/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว410) (04/10/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.371) (05/09/2562)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร 0505/ว.360) (30/08/2562)
การกำหนดประเภทเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติให้เสนอคณะรัฐมนตรีและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร0505/ว(ร)368) (08/08/2562)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด กค (กอร)0405.5/ว.374) (06/08/2562)