คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
บันทึกลงนามแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25/02/2563)
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ (22/04/2562)
แนวทางทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (10/04/2562)
คู่มือประชาชน (05/02/2562)
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 (05/02/2562)
คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน (04/02/2562)
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน สอจ.พัทลุ (01/02/2562)
ขั้นตอนการขอใบรับรอง มผช (24/01/2562)
คู่มือ มผช (24/01/2562)
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (17/01/2562)