โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
คำสั่งกรมบัญชีกลางที่ ท.374/2564 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในโดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานภายในสำนักงานคลังจังหวัด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง แบ่งสำนักงานคลังจังหวัด หน้าที่ 18 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง โครงสร้างและวิธีการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ.2547 (ประกาศฉบับล่าสุดของจังหวัดสระบุรี) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงสร้างองค์กร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด