สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
สัญญาจ้างตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายลและยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC ระดับจังหวัด ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC ระดับจังหวัด ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทั่วไป วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างเหมาออกแบบฉลากสินค้าและจัดทำ QR Code) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทั่วไป วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จ้างพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งบดำเนินงาน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งบดำเนินงาน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด