ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
สรุปผลตอบสนองข้อร้องเรียนไตรมาส 3/2562 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลตอบสนองข้อร้องเรียนไตรมาส 2/2562 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานการตอบสนองข้อร้องเรียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง2561-2564 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ. 2561 – 2564) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด