ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 8 กิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2662  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้อยเศรษฐี หมู่ที่ 3 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร > วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงทางเข้าหน้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รหัสพัสดุ *********** วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้อยเศรษฐี หมู่ที่ 3 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้อยเศรษฐี หมู่ที่ 3 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมระบบเสียงของห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงลู่วิ่งยางพาราธรรมชาติิผสมยางสังเคราะห์ พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงลู่วิ่งยางพาราธรรมชาติิผสมยางสังเคราะห์ พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองน้อย(ระยะที่1) หมู่ที่1,3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณรั้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ตลอดเดือน สิงหาคม 2563) จำนวน 1 งาน วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อ ซื้อดินปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 700 ถุง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองน้อย(ระยะที่1) หมู่ที่1,3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กชั้นลอย รหัส *********** โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร > วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงฝ้าหลังคาอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 114 รายการ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแผ่นส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ชนิดกาว Smart label (RFID) จำนวน 2,000 ชิ้น สำหรับใช้ในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 172 รายการ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงที่แปรงฟันมีหลังคา โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน ซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนซอยคลองมะเดื่อ 17 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองมะเดื่อ ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 2 คัน รวม 10 รายการ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับงานช่าง จำนวน 3 รายการ >> วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร > วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนยกกระบัตร - หลักสี่ (คลองเอนกนิกร) (ระยะที่ 2) หมู่ที่6,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงเคร่าเหล็ก ขนาด 3.60x7.20เมตร บริเวณในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร > วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลู่วิ่งยสงพาราธรรมชาติิผสมยางสังเคราะห์ พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายฉากหลังเวที และพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 สค จำนวน 1 งาน >> วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองแผนฯ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณเวที ต้นไม้ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพิธี พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ของอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร(SK Park) เลขรหัสพัสดุ *********** จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนซอยคลองมะเดื่อ 17 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองมะเดื่อ ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครdf วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผูกผ้าระบายโดยรอบรั้วสำนักงานฯ ด้านหน้าตึกอุทยานการเรีบยนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และป้ายด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองน้อย(ระยะที่1) หมู่ที่1,3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - ถนนเอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคระบาด จำนวน 2 ป้าย วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจจัดซื้อยางของกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซุซุ ทะเบียน 81-1391 สค และรถกระบะบรรทุกชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ และผูกผ้าระบายตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกและผูกผ้าระบายตกแต่งบริเวณพิธีี่ สำหรับใช้ในการจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน จัดซื้อจัดจ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม MAX ติดแลคซีน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 50 เล่ม วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคาร คสล.4 ชั้น ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร > วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ สำหรับใช้ในการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกและผูกผ้าระบายตกแต่งสถานที่ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลฯ ขนาด 3.60x7.20 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนยกกระบัตร - หลักสี่ (คลองเอนกนิกร) (ระยะที่ 2) หมู่ที่6,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร > วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายแพร สำหรับใช้ในการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณเวที ต้นไม้ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพิธี พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัดลมติดผนัง HATARI รุ่น HT-W16M6 ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว สำหรับกองแผนและงบประมาณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงที่แปรงฟันมีหลังคา วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัดลมติดผนัง HATARI รุ่น HT-W16M6 ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 14 ตัว สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ของอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนยกกระบัตร - หลักสี่ (คลองเอนกนิกร) (ระยะที่ 2) หมู่ที่6,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงอาคารส้วม ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนซอยคลองมะเดื่อ 17 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองมะเดื่อ ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมประตูเข้า - ออกสำนักงาน จำนวน 1 บาน และฝ้าเพดานจำนวน 10 ตารางเมตร กองช่าง วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงทางเข้าหน้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ทะเบียน ตค-64 สค จำนวน 8 รายการ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร คสล.4 ชั้น ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ป้าย วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเจ็ก หมู่ที 6 ตำบลกยกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - ถนนเอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีม่วง (บน) และสีขาว (ล่าง) โดยรอบรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด้านหน้าตึกอุทยานการเรีบยนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และป้ายด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณรั้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 9-31 กรกฎาคม 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนยกกระบัตร - หลักสี่ (คลองเอนกนิกร) (ระยะที่ 2) หมู่ที่6,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน กข-4235 สค จำนวน 1 คัน วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน กข-4698 สค จำนวน 1 คัน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมประตูเข้า - ออกสำนักงาน จำนวน 1 บาน และฝ้าเพดาน จำนวน 10 ตารางเมตร วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ sharp รุ่น AR-M205 จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซุซุ ทะเบียน 81-1391 สค จำนวน 9 รายการ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง การปรับปรุงอาคารส้วม ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงแก้ไขเครื่องปั๊มน้ำและระบบสปริงเกอร์ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหน้ากาก Face Sheild กว้าง 23 ซ.ม. ยาว 32 ซ.ม. จำนวน 2,160 อัน วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเช้า) มิตซูบิชิ ทะเบียน 81-3786 สค จำนวน 5 รายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลำรางช้างสี หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 3 หมู่ที่ 7,10 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนยกกระบัตร - หลักสี่ (คลองเอนกนิกร) (ระยะที่ 2) หมู่ที่6,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงการทาสีรั้วรอบสนามกีฬาฯ และอัฒจันทร์ในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รหัสพัสดุ *********** วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข-16 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างต่อสัญญาระบบเครือข่ายรับสัญญาณเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางรถ (GPS) จำนวน 3 เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อต้นไมเพื่อนำมาปลูกทดแทนต้นไม้เดิมที่ตายบางส่วน วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเบาะเครื่องออกกำลังกาย ภายในอาคารออกกำลังกาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 13 รายการ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงลู่วิ่งยางพาราธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ พร้อมปรับปรุงระบบระบายยน้ำ ในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-838 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ sharp รุ่น AR-M205 จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาขนย้ายทุนและเรือลากจูงและดันวัชพืชโดยใช้รถเครนและรถบรรทุกเทรลเลอร์ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 81-0514 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงแก้ไขเครื่องปั๊มน้ำและระบบสปริงเกอร์ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข-23 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประดับโคมไฟบริเวณร้้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 3 หมู่ที่ 7,10 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุก 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 81-4564 สค และรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติกตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่นและหลักกิโลเมตร วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีม่วง (บน) และสีขาว (ล่าง) โดยรอบรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด้านหน้าตึกอุทยานการเรีบยนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และป้ายด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 3 หมู่ที่ 7,10 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 3 หมู่ที่ 7,10 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครอ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกมะกอก หมู่ที่ 2,4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร > วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิประชาสัมพันธ์การใช้มาตราการคงเดิม ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ป้าย วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร > วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบใต้สายไฟแรงสูง ซอย วปอ 11 หมู่ที่4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรถนนเลียบคลองคันพนัง หมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 3 หมู่ที่ 7,10 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของโครงการจ้างเหมาบริการงานสอนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของโครงการจ้างเหมาบริการงานสอนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรฯ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข-16 สค วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน บจ-2401 สค รถบรรทุกชานต่ำพร้อมหัวลาก นิสสัน ทะเบียน 81-1639 สค และรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด D5B แคตเตอร์พิล่าร์ รหัสพัสดุ *********** วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงการทาสีรั้วรอบสนามกีฬาฯ และอัฒจันทร์ในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รหัสพัสดุ *********** วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลในฝันของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกมะกอก หมู่ที่ 2,4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกมะกอก หมู่ที่ 2,4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบใต้สายไฟแรงสูง ซอย วปอ 11 หมู่ที่4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกมะกอก หมู่ที่ 2,4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงทางเข้าอาคารห้องสมุดและหลังคาทางเท้าของอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 42 รายการ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลำรางช้างสี หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 1 งาน วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติกตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่นและหลักกิโลเมตร วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงชนบท สค.4011 - บ้านเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเอกชัย-บางบอน ถึงถนนคลองเทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลำรางช้างสี หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบใต้สายไฟแรงสูง ซอย วปอ 11 หมู่ที่4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลในฝันของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซุซุ ทะเบียน 81-1391 สค และรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สค.ถ. 37-06 เริ่มจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 ถึงคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 5,6 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนและรถบรรทุกเทรลเลอร์ สำหรับยกพร้อมขนย้ายทุ่นและอุปกรณ์ประกอบ จากบริเวณริมคลองปากบ่อใหญ่ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย ไปยังจุดขึ้น-ลง บริเวณสะพานข้ามคลองอ้อมตัน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร (ไฟนับเวลาถอยหลัง) ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์เอนกประสงค์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรถนนเลียบคลองคันพนัง หมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงทางเข้าอาคารห้องสมุดและหลังคาทางเท้าของอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเอกชัย-บางบอน ถึงถนนคลองเทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเอกชัย-บางบอน ถึงถนนคลองเทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเอกชัย-บางบอน ถึงถนนคลองเทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนเด็กเล็กโรงเรียนวัดหล้กสี่ราษฎร์สโมสร เลขรหัส *********** วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนทางเข้าซอยค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สค.ถ. 37-06 เริ่มจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 ถึงคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 5,6 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สค.ถ. 37-06 เริ่มจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 ถึงคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 5,6 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้างการปรับปรุงแก้ไขเครื่องปั๊มน้ำ และระบบสปริงเกอร์ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-838 สค วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กค-4046 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบใต้สายไฟแรงสูง ซอย วปอ 11 หมู่ที่4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลำรางช้างสี หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกมะกอก หมู่ที่ 2,4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 3 หมู่ที่ 7,10 ตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนวลทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเจลล้างมือ ขนาด 1000 มิลลิลิตร วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 6 ม้วน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงชนบท สค.4011 - บ้านเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อหน้ากากผ้า จำนวน 4500 ชุด สำหรับใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ เวที พัดลม-ไอน้ำ และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อพรม และเทปกาผ้า จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และพื้นที่โดยรวม พร้อมจับผ้าระบายบริเวณชั้นวางพานพุ่ม จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อหน้ากากผ้า จำนวน 4500 ชุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงกระจกบานเกล็ดห้องน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียนเด็กเล็กโรงเรียนวัดหล้กสี่ราษฎร์สโมสร เลขรหัส *********** วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดนิทรรศการงานวันท้องถิ่นไทยและแสดงผลงานหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมจุดถ่ายรูป 1 งาน วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ 2ตำบลบางน้ำจืด เชือมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน 81-1257 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเข้าซอยค่ายกำแพงเพชรอครโยธิน หมู่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้าแบตเตอรี่ระบบไฟส่องสว่างเกาะกลางถนนเอกชัย วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าดับเพลิงและกู้ภัย(10ล้อ) ทะเบียน บจ-823 สค และรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ-2401 สค วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย สำหรับประชาสัมพันธโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด ประจำปี 2563 > วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุก 12 ล้อ ทะเบียน 82-0450 สค และรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 187 สค วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนวลทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองคลัง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองกิจการสภาฯ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองกิจการสภาฯ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข-23 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข-23 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงชนบท สค.4011 - บ้านเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ 2ตำบลบางน้ำจืด เชือมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเอกชัย-บางบอน ถึงถนนคลองเทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าเสา ซอยแม่แฉล้ม หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อบุ้งกี๋ตักดินพร้อมคัทเตอร์ข้างฟันบุ้งกี๋ และแผ่นซิมปรับสลักหูบุ้งกี๋ของรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง ทะเบียน กก-2424 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สค.ถ. 37-06 เริ่มจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 ถึงคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 5,6 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และกระบอกพ่นน้ำ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 800 ชุด วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 > วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนวลทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงชนบท สค.4011 - บ้านเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ทะเบียน ตค-64 สค จำนวน 8 รายการ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน บจ-643 สค และรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ 2ตำบลบางน้ำจืด เชือมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 4 ประตู โตโยต้า ทะเบียน กข-5809 สค จำนวน 7 รายการ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ทะเบียน บง-6730 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดซื้อหนังสือ จำนวน 232 รายการ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ 2ตำบลบางน้ำจืด เชือมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง McCONNEL ร่น PA 50 M วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ของกองกิจการสภา จำนวน 13 เครื่อง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าเสา หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโต๊ะ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองกิจการสภา วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าเสา หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองครูใจ หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 13 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองกิจแผนและงบประมาณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองคลัง >> วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 8 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองกิจการสภา วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนวลทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองคลัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองช่าง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถบรรทุก 12 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 82 - 0450 สค จำนวน 5 รายการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษา ดูแล และต่ออายุฮาร์ดแวร์ ระบบจัดการข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองครูใจ หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย จำนวน 1 ชุด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 4 ตู้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแบตเตอรี่ของรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ทะเบียน ตค - 64 สค จำนวน 3 รายการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 191 รายการ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าพัดลมไอเย็น จำนวน 5 ตัว สำหรับใช้ในกิจกรรมอบรม สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง (รุ่นที่ 2) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ถนนทางเข้าซอยค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 55 รายการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าเสา วอยแม่แฉล้ม หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - ถนนเอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน กข-5810 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน กข-5810 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำหรับราชการกองคลัง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ชนิด ขาว - ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ยี่ห้อ canon รุ่น iR2530W จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมประตูและรั้ว โรงเรียนวัดหลักสี่ราฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมเสาสัญญาณไฟจราจร ทางแยกถนนรวมใจอุทิศ หมู่ที่ 3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางนอก มิชลิน จำนวน 4 เส้น ของรถบรรทุก 4 ประตูโตโยต้า ทะเบียน กข-5809 สค วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ข้อกำหนดขอบเขตของงาน โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมสาครบุรี และโครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมท่าจีน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องมือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมและดูแลรักษาทรัพย์สินประเภทงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 13 รายการ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อหลอดไฟฟ้าและโคมหลอดไฟ จำนวน 4 รายการ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองครูใจ หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ถนนทางเข้าซอยค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมประตูและรั้วกั้นบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับเช็ดมือภายในห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ , เวทีและโต๊ะกลม พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องมือนับปริมาณการจราจรชนิดท่อลม จำนวน 1 ชุด วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายผู้ใหญ่แดง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย พร้อมน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายผู้ใหญ่แดง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 7 กิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค และเรือลากจูงและดันวัชพืช รหัส *********** วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผูกผ้าระบาย สำหรับใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างจ้างตกแต่งเวที บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเล่นเสริมสร้างพัฒนาการและฝึกทักษะฯ จำนวน 1 งาน วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดินสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในเต้นท์ สำหรับใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้งและเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 1 งาน วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข-23 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ sharp AR - M 205 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง ขนาด 470x500x800 มิลลิเมตร จำนวน 300 ตัว วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซ่ื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรืออุบัติเหตุ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน บจ-2400 สค รถยนต์กระเช้าดับเพลิงและกู้ภัย (10ล้อ) อีซุซุ ทะเบียน บจ-823 สค และรถบรรทุกชานต่ำพร้อมหัวลาก นิสสัน ทะเบียน 81-1639 สค วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก(ดีเซล) 4 ประตู โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข-5809 สค และรถตัดหญ้าไหล่ทางแลนดินี่ ทะเบียน ตค - 187 สค วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ ขนาด 5 x 8 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 25 หลัง สำหรับใช้ในการจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพรีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง สำหรับชั่งน้ำหนักบุคคล วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดดอกไม้ประดับเวที พร้อมจัดพานพุ่มประดับโต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ กรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และผูกผ้าระบายเวที ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน 1 คน วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้และผูกผ้า) สำหรับใช้ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายผู้ใหญ่แดง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร จำนวน 7 ป้าย พร้อมติดตั้งบนโครงป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบจ.สมุทรสาคร เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการบำรุงรักษา ดูแล และต่ออายุฮาร์ดแวร์ ระบบจัดการข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อเครื่องมือนับปริมาณการจราจรชนิดท่อลม จำนวน 1 ชุด วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เลขพัสดุ *********** วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรม การฝึกอบรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน รุ่นที่ 1 ตามโครงการเสริมสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์การฟื้นฟูทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรอกเครน ขนาด 5 ตัน พร้อมรางเลื่อน รหัสพัสดุ *********** จำนวน 5 รายการ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมระบบสวิตช์ไฟฟ้าแสงสว่างกองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่าจอ LED ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร จำนวน 4 จอ พร้อมติดตั้งและเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 2 จอ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน กข-4235 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร และบริเวณสามแยกกิจมณี วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถโดยสาร เพื่อใช้เป็นพาหนะรับส่ง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สมุทรสาคร วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ กระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข-5809 สค และรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ-2400 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 5 x 8 เมตร จำนวน 16 หลัง และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 400 ผืน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้และผูกผ้าระบาย สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล และพระฉายาลักษณ์ฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรฯ จำนวน 2 รายการ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อหลอดไฟฟ้าและวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ >> รายละเอียด วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 16 ที่นั่ง ทะเบียน นข-1424 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ของรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค จำนวน 8 รายการ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0514 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแป้นบาสเกตบอลทำด้วยพลาสติกใส ขนาด 105 x 180 เซนติเมตร พร้อมห่วงเหล็กและตาข่าย วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมสาครบุรี และโครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมท่าจีน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดซื้อหนังสือ จำนวน 209 รายการ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งเคเบิ้ลทีวี จำนวน 8 จุด ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำวารสาร "สาครบุรี" ตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามกีฬาและอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของการจัดซื้อซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฎิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้ง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย จำนวน 100,000 ใบ >> รายละเอียด วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81-1391 สค , 81-1392 สค และเรือลากจูงและดันวัชพืช รหัส *********** วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 สค และรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองช่าง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดหนูบริเวณภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 1 งาน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคารรอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 1 งาน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดทำวารสาร "สาครบุรี" ตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดหนูบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Lease Line Internet) สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 2 แห่ง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม MAX ติดแลคซีน แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 100 เล่ม วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 16 ที่นั่ง ทะเบียน นข-1424 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Lease Line Internet) อัตราความเร็วรับ-ส่งข้อมูล 50 Mbps และมีวงจร Backup แยกจากวงจรหลัก ความเร็ว 300 Mbps เป็นระยะเวลา 11 เดือน วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามกีฬาและอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามกีฬาและอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายของสนามกีฬาและอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 9 กิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง >> จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรูปแบบ TOT Fiber 2U ความเร็ว 200/100Mbps พร้อมอัพเกรดอุปกรณ์ Router Mikrotik hap AC ณ ศูนย์เครื่องจักกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น IRADV6555i สำหรับใช้ในราชการกองแผนแล วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงาน จ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ยี่ห้อ มิตซูบิชิ จำนวน 2 ชุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา สำหรับใช้ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิื่นแห่งประเทศไทยฯ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลางครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 > วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายฉากหลังเวที และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 2 รายการ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 คน และจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร จำนวน 2 คน วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร (ถนน รพช.4007) บ้านปากบ่อ - บ้านรวมเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (รีไรต์ กาคาบข่าว) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณรอบๆอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 คน วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ พัดลมไอน้ำ และผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (หลักเมืองนิวส์) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (เสียงสาคร) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (มิติมหาชัย) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสื่อออนไลน์ (สนามข่าว) ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนเอกชัย (ถ่ายโอน) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (ชี้ชัดเจาะลึก) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบ 2563 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดดอกไม้สด และพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 งาน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองสายเมน หมู่ที่ 2, 4, 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมสาครบุรี และโครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมท่าจีน วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าของอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ชนิดขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโต๊ะประชุมแบบพับได้ ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. จำนวน 6 ตัว วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาด 40 x 55 x 90 ซม. จำนวน 120 ตัว วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโทรศัพท์บ้านแบบมีสาย จำนวน 12 เครื่อง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำพื้นปูนทางเดินเท้าและโครงสร้างเหล็กระแนง ตามกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ ภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอด แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 ต้น วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายคลองแครายเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้ง Guard rail บนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษาฯ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร (ถนน รพช.4007) บ้านปากบ่อ - บ้านรวมเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมสาครบุรี และโครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมท่าจีน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ชนิดขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์และเครื่องโปรเจ๊คเตอร์ ของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมเส้นจราจร เส้นทางข้าม (ทางม้าลาย) บนถนนเอกชัย (ถ่ายโอน) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้าง งานจ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองสายเมน หมู่ที่ 2, 4, 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร (ถนน รพช.4007) บ้านปากบ่อ - บ้านรวมเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 38 รายการ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบชนิดแขนยาว โกเบลโก้ ทะเบียน ตค-199 สค และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โกเบลโก้ ทะเบียน ตค-200 สค วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ สำหรับดำเนินกิจกรรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 100 เล่ม วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมสาครบุรี และโครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมท่าจีน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้ง Guard rail บนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอด แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 ต้น วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้าง ทำพื้นปูนทางเดินเท้าและโครงสร้างเหล็กระแนง ตามกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์งานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรองแผ่นแทรก ซ้าย/ขวา ของรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-200 จำนวน 14 ชุด วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอด แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 ต้น วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ข้อกำหนดขอบเขตของงาน โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 จำนวน 1 งาน วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จำนวน 15 รายการ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร (ถนน รพช.4007) บ้านปากบ่อ - บ้านรวมเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2 - เอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา ซึ่งรวมค่าผ่านทางพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 คัน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำภาชนะสำหรับคัดแยกขยะ เพื่อใช้ในโครงการ อบจ.สีเขียว วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ ชนิดหอยโข่ง ขนาด 8 นิ้ว รหัสพัสดุ *********** จำนวน 7 รายการ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อ LG รุ่น DP132H จำนวน 30 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 10 กิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนกันยายน 2562 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อบัตรสมาชิก จำนวน 400 ใบ สำหรับอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร(SK Park) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์กร อบจ.สค.2561-2565 เปลั่ยนแปลงครั้ง1 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอรตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-65 สค จำนวน 10 รายการ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม 2 เข้าซอยบ้านปลายคลองครุ-สะพานข้ามคลองหวายลิง พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุดนตรี จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ข้อกำหนดขอบเขตของงาน การจัดซื้อจัดจ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมห้องสำนักงานสภาฯ ชั้น 2 และห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับนำมาเปลี่ยนกับรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 82 - 0708 สค , รถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 82 - 0709 สค , รถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว ทะเบียน ตค - 199 สค และรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบ ทะเบียน ตค - 200 สค วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน 12 เครื่อง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ทะเบียน กข-2634 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค - 32 สค จำนวน 1 รายการ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค - 32 สค จำนวน 1 รายการ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมสาครบุรี และโครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมท่าจีน วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมสาครบุรี และโครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมท่าจีน วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเลียบคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเลียบคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ี 2 ตำบลบางน้ำจืด เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว 1,600 เท่า รุ่น SME-F1 จำนวน 5 กล้อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI B411D เลขพัสดุ *********** วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดหนูบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องสำนักงานสภาฯ ชั้น 2 และห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัดลม ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 48 ตัว สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายคลองแครายเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์อุทยานการเรียนรู้สมุทสาคร (SKPark) พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ป้าย วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมสาครบุรี และโครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมท่าจีน วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI B411D จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองคันพนัง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอด แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ช่วงสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร - ทางแยกกิจมณี ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ี 8,7,5 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมผิวจราจร (ถนน รพช. 4007) บ้านปากบ่อ - บ้านรวมเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 13 หลัง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-5731 เลขรหัส *********** วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เลขรหัส *********** วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 2 รายการ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายคลองแครายเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง (บน) และสีฟ้า (ล่าง) โดยรอบรั้วศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ด้านหน้าตึกอุทยานการเรีบยนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และป้ายด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน้ำท่วมเลียบคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอด แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ช่วงสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร - ทางแยกกิจมณี ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประดับโคมไฟบริเวณหลังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร , บริเวณเวที และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณฯพิธี พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุหินคลุกและลูกรัง เพื่อปรับปรุงถนนในส่วนที่ติดกับเขื่อนกันดินเลียบคลองนาเกลือ หมูที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณรั้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 รวม 14 คืน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคารโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร คือ อาคารเรียนหลังไม้ รหัส *********** วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ทะเบียน ต-0121 สค และรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-187 สค รวม 2 คัน จำนวน 6 รายการ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดซื้อหนังสือ จำนวน 223 รายการ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 86 รายการ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองคันพนัง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองคันพนัง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองมะเดื่อเริ่มจาก หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปหมู่ที่ 6,5,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร > วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนสำหรับยกทุ่นและเรือลากจูงและรถบรรทุกเทรลเลอร์สำหรับบรรทุกทุ่นฯ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน้ำท่วมเลียบคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 50 เล่ม วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหลังคาศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร รั้วศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร -และต้นไม้ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และประดับโคมไฟพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเวที ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 รวม 3 คืน ติดตั้งไฟฟ้าส่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้และผูกผ้าระบาย สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เลขรหัส *********** วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคันคลองสหกรณ์พร้อมทางเดินเท้าหน้าโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่รับเสด็จ โดยทำทางเดินชั่วคราวและถาวร โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุสรณ์) ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองอเนกนิกรณ์ หมู่ที่ี 9,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองอเนกนิกรณ์ หมู่ที่ี 9,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมติดตั้ง ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร จำนวน 15 หลัง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคันคลองสหกรณ์พร้อมทางเดินเท้าหน้าโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่รับเสด็จ โดยทำทางเดินชั่วคราวและถาวร โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุสรณ์) ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ี 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 3 รายการ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อต้นไม้ จำนวน 2 รายการ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร (ไฟนับเวลาถอยหลัง) และบอร์ดควบคุมไฟจราจรในตู้ควบคุม บริเวณสามแยกกิจมณี วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-838 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ จำนวน 6 ลูก วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร คืออาคารเรียนไม้ หลังที่ 1 เลขรหัส *********** วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมฝาบ่อเหล็กหล่อ จำนวน 1 งาน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน้ำท่วมเลียบคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ี 8,7,5 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกแต่งแห่เทียนพรรษา จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการสืบสานประเพณแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการงานสอน ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานสอน โรงเรียนบ้านบ้านปล่องเหลี่ยม วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการงานสอน ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานสอน โรงเรียนบ้านบ้านปล่องเหลี่ยม วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการงานสอน ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานสอน โรงเรียนบ้านบ้านปล่องเหลี่ยม วิชาเอกดนตรีศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานจัดซื้อหินคลุกและลูกรัง เพื่อปรับปรุงถนนในส่วนที่ติดกับเขื่อนกันดินเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองคันพนัง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 6,2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนซอยเพชรเกษม 91 หมู่ที่ี 6,10 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนซอยเพชรเกษม 91 หมู่ที่ี 6,10 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนซอยเพชรเกษม 91 หมู่ที่ี 6,10 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข - 4361 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองมะเดื่อเริ่มจาก หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปหมู่ที่ 6,5,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้าง โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อพัดลม จำนวน 48 เครื่อง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน ทะเบียน 81-3786 สค จำนวน 9 รายการ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 สค และรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน 12 เครื่อง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ี 2 ตำบลบางน้ำจืด เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0513 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N เลขพัสดุ *********** จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างกำจัดปลวกบริเวณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ี 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ี 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำป้าย SK Park จำนวน 1 ป้าย วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ี 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายเลียบ เปียปัญญา หมู่ที่ี 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองอเนกนิกรณ์ หมู่ที่ี 9,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ี 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองมะเดื่อเริ่มจาก หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปหมู่ที่ 6,5,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ทะเบียน บง-6731 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ทะเบียน นข-1424 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 11 หลัง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 6,2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายเลียบ เปียปัญญา หมู่ที่ี 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายเลียบ เปียปัญญา หมู่ที่ี 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 6,2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนช่วงสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร - ทางแยกกิจมณี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ี 6,9 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของโครงการจ้างเหมาบริการงานสอนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองแพ้วฝั่งเหนือ หมู่ที่ี 3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ี 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนซอยเพชรเกษม 91 หมู่ที่ี 6,10 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายคลองแครายเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคันคลองสหกรณ์พร้อมทางเดินเท้าหน้าโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนซอยเพชรเกษม 91 หมู่ที่ี 6,10 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาวแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 120 เล่ม วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 82 ตู้ สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ี 9 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองอเนกนิกรณ์ หมู่ที่ี 9,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค และรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 65 สค วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ี 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองแพ้วฝั่งเหนือ หมู่ที่ี 3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ี 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับไว้เช็ดมือในห้องน้ำของสำนักงานองคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ี 8,7,5 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ี 4 5 6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุดเสียหายใน ถนนสายยกกระบัตร - บางโทรัด หมู่ที่ี 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมต่อ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักสอง-รางสายบัว หมู่ที่ี 1 ตำบลหลักสอง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองมะเดื่อเริ่มจาก หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปหมู่ที่ 6,5,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องพล๊อตเตอร์แบบลายเส้นสีน้ำเงินพื้นสีฟ้า ยี่ห้อ KIP 7100D วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตัดต่อวงจรไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดชนิด LED จำนวน 250 หลอด วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กก - 5511 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งรถแห่ เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดซ่อม เคร่ื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ OKI C301Dn จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 - 3080 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น พร้อมห้องสุขา สำหรับใช้เป็นพาหนะรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างพลเมืองดีวิธีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 ระบบ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ี 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์ฯ และพระนามาภิไธย จำนวน 3 รายการ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้าง ประดับโคมไฟบริเวณหลังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร รั้วศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และต้นไม้ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแคราย หมู่ที่ี 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงอักษรพระนามมาภิไธยฯ และเสาธง จำนวน 2 รายการ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง (บน) และสีม่วง (ล่าง) โดยรอบรั้วศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างจัดดอกไม้ประดับเวทีฯ และผูกผ้าระบาย จำนวน 1 งาน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมฝาบ่อเหล็กหล่อ จำนวน 1 งาน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำรถกึ่งพ่วง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุดเสียหายใน ถนนสายยกกระบัตร - บางโทรัด หมู่ที่ี 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมต่อ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ี 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ี 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องช่วยสอน จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์เคลือบสารทีมีฟอส 1% ยี่ห้อ เอซาย (AZAI) ขนาด 30 กรัม/ซอง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์นั่ง 4 ประตู ทะเบียน กข-3508 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 5-7 ที่นั่ง ทะเบียน กข-2634 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง (บน) และสีม่วง (ล่าง) โดยรอบรั้วสำนักงานองคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด้านหน้าตึกอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ี 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดซื้อหนังสือ จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร จำนวน 3 ป้าย พร้อมติดตั้ง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ระดับความลึก 450 เมตร โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลน ประเภท 1 จำนวน 270 ถุง ณ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 บ่อ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ี 7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ี 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสัญญาณไฟจราจร (ไฟนับเวลาถอยหลัง) ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำรถกึ่งพ่วง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ี 6,9 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ี 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการ เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นพาหนะรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน และศึกษาดูงานพิพิธภัณธ์ต้านโกง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อ ซื้อดินปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 800 ถุง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดซื้อหนังสือ จำนวน 203 รายการ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กก - 5511 สค จำนวน 1 งาน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแคราย หมู่ที่ี 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ี 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ี 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ี 7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงแก้ไขไฟฟ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จ้างปรับปรุงห้องน้ำและไฟฟ้าภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักสอง-รางสายบัว หมู่ที่ี 1 ตำบลหลักสอง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อยางของรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค จำนวน 3 รายการ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ี 7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักสอง-รางสายบัว หมู่ที่ี 1 ตำบลหลักสอง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักสอง-รางสายบัว หมู่ที่ี 1 ตำบลหลักสอง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง และ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุดนตรี สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดจ้าง ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ี 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ี 4 5 6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแคราย หมู่ที่ี 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ี 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางน้ำจืด หมู่ที่ 1,4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อพัดลม จำนวน 48 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดแขวนผนัง จำนวน 12 แผ่น สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 30 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อเครื่องเสียงช่วยสอน จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ี 6,9 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (M62040018750) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (M62040016753) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาผลการ ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง เสาธง และผ้าระบาย สำหรับใช้ในการจัดสถานที่งานพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดมาเก็บไว้ที่กระทรวงมหาไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองกองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 60 x 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ ขนาด 60 x 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด Caterpillar D5B รหัสพัสดุ *********** โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาจ้าง จ้างทำรถกึ่งพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 7 ตำบลบางโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ ขนาด 60 x 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 17 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ ขนาด 60 x 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 17 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ ขนาด 60 x 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว สำหรับใช้ในราชการหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ ขนาด 60 x 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ ขนาด 60 x 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 15 ตัว สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 65 x 70 เซนติเมตร จำนวน2 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 65 x 70 เซนติเมตร จำนวน2 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 65 x 70 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 65 x 70 เซนติเมตร จำนวน 15 ตัว สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 65 x 70 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 65 x 70 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว สำหรับใช้ในราชการหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 65 x 70 เซนติเมตร จำนวน 8 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 7 ตำบลบางโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ 2 ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2,6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคา จ้างทำรถกึ่งพ่วง ชนิด 3 เพลา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 28 ก.พ. 2562 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-187 สค และเรือลากจูงและดันวัชพืช รหัส *********** โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่าง ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเต้นท์ พร้อมติดตั้ง , เวที , เสื่อลวดปูภายในเต้นท์ , พัดลมไอน้ำ , พร้อมติดตั้งภายในเต้นท์ , ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก สำหรับใช้ในการจัดงานวันท้องถื่นไทย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง ทะเบียน กก-2424 สค และรถบรรทุกดีเซล ทะเบียน กข-4235 สค โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ พร้อมติดตั้ง ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (มาฆบูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางระบายน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ>> ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ ภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1257 สค จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน สำหรับ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติธรรม "แสงธรรมส่อง ชีวิตดี วิถีชาวพุทธ" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นเฟื่องฟ้า ใส่กระถาง 15 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 70 เซนติเมตร จำนวน 130 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลผลงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ อบจ. สมุทรสาคร ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 224 รายการ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้าง งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M 6203002667) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Canon EOS 80D จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ความละเอียดระดับ 4K ยี่ห้อ Panasonic รุ่น HC-WXF1 จำนวน 1 ตัว โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนส์มุมกว้างพิเศษ (เลนด์ไวด์) ยี่ห้อ Tokina รุ่น AT-X 11-16 mm จำนวน 1 อัน สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แบบสรุปราคากลางจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (M62020010419) ลงวันที่13 ก.พ. 62 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบัณฑูรสิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดบางขุด-ชายทะเล หมู่ที่ 5,7 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1257 สค วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 113 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข-4698 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 244 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกชานต่ำพร้อมหัวลาก นิสสัน ทะเบียน 81-1639 สค , รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน บจ-2400 สค และ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน บจ-2401 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 65 สค และรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค - 67 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ ขนาด 4 - 5 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน กข-3226 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝาบ่อพักบนทางเดินเท้า ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดผักตบชวา วัชพืชและขยะมูลฝอยในคลองคอกกระบือ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เศรษกิจ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7,8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย พร้อมน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกันห้อง (พาร์ทิชั่น) พร้อมเสาปิดและขาตั้งกันล้ม จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้ในราชการกองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ จัดกิจกรรมและโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการ เด็กดีวิถีประชาธิปไตย และ อบจ. สีเขียว จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ เวที พร้อมติดตั้ง โต๊ะกลม และโต๊ะสี่เหลี่ยมหน้าขาวสำหรับใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ของรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของเด็กและเยาวชน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าระบาย จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงสนามบาสเกตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย สำหรับใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งเวที ซุ้มกิจกรรม สำหรับใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซ่อม กล้องวีดีโอฯ ยี่ห้อ Panasonic รุ่น AG-AC90EN จำนวน 1 เครื่อง เลขรหัสพัสดุ ***********โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร จำนวน 7 ป้าย พร้อมติดตั้งบนโครงป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบจ.สมุทรสาคร เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในเต้นท์ สำหรับใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้าง งานซ่อมแซมฝาบ่อพักบนทางเดินเท้า ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายโทรศัพท์ เปลี่ยนและย้ายหมายเลขโทรศัพท์ และเปลี่ยนสายสัญญาณโทรศัพท์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร จำนวน 35 หลัง พร้อมติดตั้ง ณ วัดหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้และผูกผ้า) สำหรับใช้ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี อบจ.สค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความต่างของผิวถนน หรือความหนาสีตีเส้นจราจรบนผิวถนนแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่า เครื่องเสียง และเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ทะเบียน กข-2634 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7,8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เศรษกิจ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เก็บเล็ก ผสมน้อย เพื่อช่วยเหลือคนพิการ" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์คาโค้งสีขาว พร้อมติดตั้ง และพัดลมไอน้ำ พร้อมติดตั้งภายในเต็นท์ฯ โดยวิธรีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ จ้างจัดดอกไม้สดประดับเวทีฯ และผู้ผ้าระบาย เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ และกรวยกระทงดอกไม้สดฯ และผู้ผ้าระบายบริเวณเวทีฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อวัดระยะทาง ชนิดเดินตาม จำนวน 2 อัน สำหรับใช้ในราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวาดภาพจิตกรรมฝาผนังอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย จำนวน 50,000 ใบ ตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ Dimond Air รุ่น DEC36 - DES36 ขนาด 36,160.38 BTU เลขพัสดุ 420550202 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดินเท้า ถนนเอกชัย ช่วงแยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครถึงแยกกิจมณีทั้งขาเข้าและขาออก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ OKI B411DN เลขพัสดุ 486570131 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ขนาด 12 x 13 นิ้ว พร้อมสกรีน อบจ.สค.รักษ์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park), พนักงานรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานรักษาความปลอดภัยใน ร.ร.วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-187 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บบรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน บจ-2401 สค และเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 8 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ทะเบียน บง-6731 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 8 กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบ 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม max และติดแลคซีน แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม max และติดแลคซีน แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 49 โครงการ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และพระฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 2 สำหรับ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) , สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดหนู ภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสาร จำนวน 5 คัน (รับ - ส่ง) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561แบบ สขร.1 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกภายในและภายนอกอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างต่ออายุฮาร์ดแวร์ และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ชี้ชัดเจาะลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Lease Line Internet) อัตราความเร็วรับ-ส่งข้อมูล 30 Mbps และมีวงจร Backup แยกจากวงจรหลัก ความเร็ว 100 Mbps เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวทะเบียน ตค-200 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬาแข่งขันฯ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2561 เมืองโอ่งเกมส์ 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Lease Line Internet) สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบ 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (มิติมหาชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างต่ออายุฮาร์ดแวร์ และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข-838 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (เสียงสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับเช็ดมือในห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานขององคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561แบบ สขร.1 วันที่ 28 กันยายน 2561 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนวัดหลักสี่ฯ จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนกันดินกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมติดตั้ง และพัดลมไอน้ำ (แบบตั้งพื้น) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่ออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเวลา 12 เดือน นับแต่เดือน ต.ค.2561-ก.ย.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ขนะการเสนอราคา จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครืื่องสูบน้ำท่อพญานาค จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ 2 , 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 5.00 X 8.00 เมตร พร้อมติดตั้ง และเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน ม.5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 805 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนเอกชัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน สำหรับ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Happy Workplace วันที่ 12-13 ก.ย. 2561 จาก อบจ.สมุทรสาคร ไปยังฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ราชการสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์หัวจั่วโดม พร้อมพัดลมและติดตั้ง และเครื่องเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักบนทางเดินเท้าถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปั๊มสูบน้ำภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบใส่ทราย จำนวน 40,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำหรับซ่อมเวที จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน บจ-643 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับคณะศึกษาดูงาน นักเรียนและครู โรงเรียนสหกรณืนิคมเกลือ ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางก่อสร้างงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สายพระราม 2 - เศรษฐกิจ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ 2 , 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนกันดินกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว ทะเบียน ตค - 200 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องยกเลิก แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงหม้อแปลง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 79 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Hard Disk) ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 งาน(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) หมายเลขทะเบียน 40 - 0618 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเกตุม หมู่ที่ 6 , 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน(รถกระเช้ามิตซูบิซิ) หมายเลขทะเบียน 81 - 3786 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7,8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลืง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำผู้ประสานพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดในสถานประกอบและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายเข้าหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด สำหรับใช้ในโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ จำนวน 32 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ยี่ห้อ Star-Aire ขนาด 40,324 บีทียู รุ่น ICR5-1351-OR405-3B จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม2561แบบ สขร.1 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์ และคลองหม้อแกง (ระยะที่ 5 ) หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดใบมีดตัดหญ้าครบชุด PA50 ของรถตัดหญ้าไหล่ทางแลนดินี่ ทะเบียน ตค - 187 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์สองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวััดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมลำรางช้างสี หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR - 5731 รหัสพัสดุ 417 - 56 - 0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา ซึ่งรวมค่าผ่านทางพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น จำนวน 12 คัน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR - M 205 รหัสพัสดุ 417 - 52 0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับโคมไฟบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และต้นไม้ลานหน้าศาลาหลางจังหวัดสมุทรสาคร รั้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รวม 5 คืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR - M 205 รหัสพัสดุ 417 - 52 0020 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองพัสดและทรัพย์สินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ต-0115 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข-4699 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ สร้างป่า รักษ์น้ำ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการองค์การบริหารสมุทรสาครสัญจร เพื่อประชุมรับฟังความเห็นประชาชน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอบจ.สค.ในเขตนิคมโคกขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายเข้าหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถสองแถว จำนวน 6 คัน รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ปลุกต้นไม้ให้แผ่นดินฯ" โดยวิธีเพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกรวยกระทง, พานดอกไม้สดฯ และดอกไม้สดฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ชนิดกาว Smart label (RFID) จำนวน 2,000 ชิ้น สำหรับใช้ในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลฉากหลังเวทีและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561แบบ สขร.1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม Max ติดแลคซีน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร นิตยสาร และนังสือพิมพ์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) (เดือน สิงหาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมลำรางช้างสี หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สดประดับเวที (ด้านบนและด้านล่าง) แท่นกล่าวรายงาน และ แท่นเทียนพร้อมเทียนขนาดใหญ่และผูกผ้าระบายขอบโดยรอบเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของ อบจ.สค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำธง อบจ. สำหรับใช้ในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู ทะเบียน กข - 5809 สค รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (กระเช้า) ทะเบียน 81 - 3786 สค และรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บจ - 643 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น EER24F-AER24F จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปบี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ 2 , 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์ และคลองหม้อแกง (ระยะที่ 5 ) หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์ และคลองหม้อแกง (ระยะที่ 5 ) หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดพานดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่ , จัดดอกไม้แห้งประดับตกแต่งสถานที่ผูกผ้าระบายฟ้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดพานดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่ , จัดดอกไม้แห้งประดับตกแต่งสถานที่ผูกผ้าระบายฟ้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเกตุม หมู่ที่ 6,10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองพาสวัสดิ์ หมู่ 2 , 6 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวปตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3080 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 80 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 80 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผูกผ้าระบายสีฟ้า และสีขาวโดยรอบรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก(ดีเซล) 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข-5810 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบน้ำและปั๊มน้ำชั้นดาดฟ้าของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดดอกไม้สดประดับเวทีฯและผูกผ้าระบายขอบโดยรอบเวทีสำหรับใช้จัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0513 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบ TOT Fiber 2U (FTTx) ความเร็ว 100/50Mbps ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงดินและบำรุงดิน , วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ และกล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกรวยกระทงดอกไม้สด , จัดพานดอกไม้สด , จัดดอกไม้สด สำหรับใช้ในการจัดงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที ,พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 สค และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง และเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0514 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสานน่ำเก็ก) ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน 43 หลังสำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค - 65สค และรถฟาร์มแทรกเตอร์จอห์นเดียร์ หมายเลขทะเบียน ต - 0121สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง และสีขาวโดยรอบรั้วสำนักงาน อบจ.สมุทรสาคร จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) (เดือนกรกฎาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน บง-6731 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นเทียนพรรษาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 16 รายการ สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นเทียนพรรษาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 16 รายการ สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชะการเสนอราคา จ้างประดับโคมไฟบริเวณรั้วด้านหน้าศาลากลางจังหวัดรสมุทรสาคร และต้นไม้ลานหน้าอาคารศาลากลางฯ รั้วและหน้าตึก อบจ.ในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561 รวม 5 คืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค-32 สค จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2 - คลองบางหญ้า ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมตืดตั้งขนาด 5.00 x 8.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่สำหรับนำมาเปลี่ยนกับรถยนตร์กระเช้าดับเพลิงและกู้ภัย (10 ล้อ) อีซูซุ ทะเบียน บจ-823 สค และรถขุดล้อยางดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจั ดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์และคลองหม้อแกง (ระยะที่ 5 ) หมู่ที่ 8 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพล็อตเตอร์ ยี่ห้อ TERIOSTAR รุ่น LP-1010L-MF (2 Roll Model) เลขพัสดุ *********** จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดแผงระบายอากาศ และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 ตัว ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าระบายโดยรอบเต็นท์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) หมายเลขทะเบียน 40 - 0618 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) หมายเลขทะเบียน 40 - 0618 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดินเท้า ถนนเทศบาล 8 และถนนสายระฆังทอง - สุสานน่ำเก็ก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมในกิจกรรมจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมลำรางช้างสี หมู่ที่ 1 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 3,4 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเกตุม หมู่ที่ 6,10 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำของ สนง.อบจ.สค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ และผูกผ้า จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และประดับธงรอบสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่สำหรับจ่ายไฟฉุกเฉินและตัวประกับรางลูกถ่วงลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงพานพุ่มและกรวยกระทงดอกไม้ สำหรับใช้ในการจัดสภานที่ลงนามถวายพระพร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ตึก อบจ.สค. และประดับธงรอบสถานที่ที่อยู่ในสังกัด อบจ.สค. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข - 4698 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์สองแถว จำนวน 2 คัน รับ - ส่ง วงสุริยางค์ ร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม จากร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ไป อบจ.สค.ถนนเจษฎางค์ ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสารน่ำเก็ก) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ lemel รุ่น BTO , Decided รหัสพัสดุ 416 - 52 - 0188 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 31 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแกนเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแกนเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน กข - 4361 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข-3087 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค - 32 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL รุ่น OPTIPLEX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์หัวจั่วโดมและเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนของโรงเรียนปล่องเหลี่ยม เลขพัสดุ 040520011 และ 040600051 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องกองช่าง,กองคลัง,กองพัสดุฯ,กองกิจการสภาฯ,กองแผนและงบประมาณ,กองการเจ้าหน้าที่และสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงของส่วนราชการบริเวณด้านข้างตึกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ฝั่งวัดป้อมวิเชียรโชติการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องปฏบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุป ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสารน่ำเก็ก) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงาน ใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรเกษม 122 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 12,6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ในราชการกองคลัง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ OKI B4110 รหัสพัสดุ 486 - 56 - 0107 และ 486 - 56 - 0108 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดิน ถนนเทศบาล 8 และถนนสายระฆังทอง - สุสารน่ำเก็ก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสองสว่างถนนพระราม 2 - คลองบางหญ้า ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ จำนวน 35 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ้กเกอร์ติดบันไดทางเดินขึ้น - ลง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บอกจำนวนพลังงานที่เผาผลาญ ขนาด 140 X 13.50 เซนติเมตร จำนวน 46 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (แบบ สขร.1) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนตกระเช้าดับ้พลิงและกู้ภัย (10 ล้อ) อีซูซุ บจ - 823 สค , รถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) อีซูซุ ทะเบียน 81 - 0386 สค และรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน ขจ - 2400 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายคอนโทรลแขนยกและชุดใบมีดตัดหญ้าของรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน กข - 4235 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค - 31 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ งานจ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงของส่วนราชการบริเวณด้านข้างตึกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสคาร ฝั่งวัดป้อมวิเชียรโชติการาม วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสคาร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่ื่องผลดำเนินการจัดซื้อ ปรับพื่นที่บริเวณหน้าสนามแบดมินตันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลดำเนินการจัดซื้อ จ้างเปลี่ยนบานประตูและบานหน้าต่างห้องเวรศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรเกษม 122 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลวงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 12,6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงกองช่าง,กองคลัง,กองพัสดุฯ,กองกิจการสภาฯ,กองแผนและงบประมาณ,กองการเจ้าหน้าที่ และสำนักปลัดฯ ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโตีะคอมพิวเตอร์่พร้อมเก้าอี้จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค - 64 สค จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เลขพัสดุ *********** และ *********** วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับพื้นที่บริเวณหน้าสนามแบดมินตันของ อบจ.สค. วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม จำนวน 240 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางก่อสร้างงาน สะพานและท่อเชื่อม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลวงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผุ้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง รถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 2 หลัง พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดพานพุ่ม แจกันดอกไม้ และจัดดอกไม้สด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายก อบจ.สค. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของนายก อบจ.สค. ในปีที่ 6 ระหว่าง 23 มี.ค.60-22 มี.ค.61 จำนวน 1,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายหลังวัดนางสาวถึงแยกฝั่งวิรุษราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการ การจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ สำหรับไว้ใช้เช็ดมือในห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด D5B แคตเตอร์พิลาร์ เลขพัสดุ *********** จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 12,6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการ งานจัดซื้อโต๊ะห้องประชุมแบบพับได้ จำนวน 20 ตัว ขนาด 75x180x75 เซนติเมตร สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการ จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเชิดมหาชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรเกษม 122 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์ (สาย 2) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข-3226 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน กข - 4235 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบใส่ทราย จำนวน 100,000 ใบ ตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลดำเนินการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 วัน เพื่อใชเป็นพาหนะ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตชีวิตสมดุล " วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3,4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู โตโยต้า ทะเบียน กข - 5809 สค , รถกระบะบรรทุกชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81 - 1392 สค และรถบรรทุกชานต่ำพร้อมหัวลาก นิสสัน ทะเบียน 81 - 1639 สค รวม 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหลักสอง - รางสายบัว ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่นาจ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางรถยนต์บรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81 - 3080 สค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารและโรงอาหารศูนย์ 3 วัย ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ยี่ห้อ ฮาตาริ รุ่น HT - C16M8 (N) จำนวน 48 ตัว สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนวลทอง 21 หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำนิทรรศการ (Best practice) วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเต็นท์ พัดลมไอน้ำ เสื่อลวดปูภายในเต็นท์ เวที และผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก สำหรับใช้จัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน จำนวน 13 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สด ประดับตกแต่งสถานที่ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมจับผ้าบริเวณชั้นวางพานพุ่มดอกไม้สด งานวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผูกผ้าระบาย จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายหลังวัดนางสาวถึงแยกฝั่งวิรุษราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนพระราม 2 - บ้านบางพลี หมู่ที่ 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก หมายเลขทะเบียน ถข - 16 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาเฉย หมู่ที่ 7,10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 8 กิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ หมายเลขทะเบียน ต - 0121 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ 3 วัยสถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์ 3 วัย ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 ประชาร่วมใจพัฒนา สค.3018 (บ้านวัดหนองนกไข่ - บ้านคลองนางนม) หมู่ที่ 4 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ประเภท รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวนผู้โดยสารนั่งไม่เกิน 44 คน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนวลทอง 21 หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่นาจ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนพระราม 2 - เอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์ (สาย 2) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเชิดมหาชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3,4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหลักสอง - รางสายบัว ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบกรองน้ำของบ่อน้ำบาดาลภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์หัวจั่วโดมและเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาง (ล้อหน้า) ของรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) 6 ล้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81 - 0386 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มจากแยกถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายหลังวัดนางสาวถึงแยกฝั่งวิรุษราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเช้า) มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 81 - 3786 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดีนี่ ทะเบียน ตค - 187 สค และเรือลากจูงและดันวัชพืช รหัสพัสดุ*********** โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81 - 0513 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (บริเวณหน้าเวทีและบริเวณทางเข้า) ขนาด กว้าง 4.00 x สูง 1.50 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนพระราม 2 - บ้านบางพลี หมู่ที่ 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR - 206 เลขรหัสพัสดุ 417 - 48 - 0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข - 2634 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข - 1424 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยกระฆังทอง - -สุสานน่ำเก็ก (นรราชอุทิศ) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาเฉย หมู่ที่ 7,10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อม ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ 6 หมู่ที่ 6,7 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 90 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-47 สค จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 ประชาร่วมใจพัฒนา สค.3018 (บ้านวัดหนองนกไข่ - บ้านคลองนางนม) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-47 สค จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 ประชาร่วมใจพัฒนา สค.3018 (บ้านวัดหนองนกไข่ - บ้านคลองนางนม) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จัดจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย เชื่อมต่อตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์(สาย2) หมู่ที่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่นาจ ม.9 ต.สวนหลวง เชื่อมหมุ่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนวลทอง 21 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง เชื่อมหมู่ที่2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลักสอง-รางสายบัว ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคาค่าก่อสร้างงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเรียบคลองเจริญพัฒนา หมู่ที่3,4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเชิดมหาชัย หมู่ที่5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบจ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-32 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน กข-4235 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบ 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อทรัพยากรสื่อสารสนเทศ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-65 สค และรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) อีซูซุ ทะเบียน 81-0386 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโครงสร้าง Cutout และป้ายไวนิลภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ พร้อมติดตั้งและผูกผ้าตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยกระฆังทอง-สุสานน่ำเก็ก (นรราชอุทิศ) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนพระราม 2 บ้านบางพลี ม.10 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาเฉย ม.7,10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ เชื่อม ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาเฉย ม.7,10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ เชื่อม ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (sk park) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราา ซื้อขาตั้งโทรทัศน์มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศราคาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถ.สายสุขฤทัย เริ่มจากแยก ถ.พระราม2 ต.มหาชัย เชื่อม ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่9)บริเวณหย้า อบจ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาครเรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬาจำนวน4รายการ ประกอบด้วย1.จัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และขา2.จัดซื้อเครื่องบริหารสะโพกแบบเหวี่ยง3.จัดซื้อเครื่องดึงแขนลดหน้าท้อง4.จัดซื้อเครื่องออกกำลังการข้อเข่าจักรยานล้อเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตัดหญ่าไหล่ทางแลนดินี่ ทะเบียน ตค-184 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยกระฆังทอง-สุสานน้ำเก็ก(นรนราชอุทิศ) ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสื่อสารสนเทศ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่) ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลาง งานบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬา จ.สมุทรสาคร วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลาง งานบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬา จ.สมุทรสาคร วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬา จ.สมุทรสาคร ด้วนวิธี ประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 ประชาร่วมใจพัฒนา สค 3018 (บ้านวัดหนองนกไข่-บ้านคลองนางนม) ม.4 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนสายเจษฎาวิถี ต.มหาชัย เชื่อม ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรสมาชิก (Mifare Card 1k) จำนวน 1000ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น P 2055d จำนวน 2 เครื่อง เลขรหัสพัสดุ *********** และ*********** โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ปประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI เลขรหัส *********** โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข-4698 สค จำำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกม จัดกิจกรรมและจัดทโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2561 อบจ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ. สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ เวที โต๊ะกลม และโต๊ะเหลี่ยม สำหรับโครงการงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 อบจ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ. สมุทรสาคร เรื่อง ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ. สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผูกผ้าระบาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ. สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ของเด็กและเยาวชน จนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดินถนนเทศบาล 8 ต.มหาชัย อ.เมื่องฯ จ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ. สมุทรสาคร เรี่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้งและเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ. สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย และน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ. สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งเวที ซุ้มเข้างานและซุ้มกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สำหรับใช้ในราชการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษา DLIT สำหรับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศอบจ.สมุทรสาครเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรจำนวน1คนพนักงานรักาาความปลอดภัยสนามกีฬาจ.สมุทรสาครจำนวน3คน และพนักงานงานรักษาความปลอดภัยอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร(SK park)จำนวน2คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-5731 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั้มน้ำมันพร้อมตู้ควบคุมไฟ และชุดปรับแรงดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (SK park) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก หมายเลขทะเบียน ถข-23 สค จำนวน 1 งาน โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3080 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะะจง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานไวท์บอร์ดพร้อมขาตั้ง และล้อเลื่อนชนิดหน้าเดียว ขนาด 90x120 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข-2634 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข-5810 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก หมายเลขทะเบียน ถข-16 สค จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ศึกษาสำหรับห้องเรียนระดับปฐมวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 สค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้เอนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) โตโยต้า ทะเบียน กข - 4361 สค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กก-2424 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธื สำหรับกิจกรรม "ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้พิการ" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าตามโครงการ อบจ.สมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ศึกษาสำหรับห้องเรียนระดับปฐมวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง๐ของ อบจ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน ในหนังสือพิมพ์ชี้ชัดเจาะลึก ขนาดครึ่งหน้า เป็นรายเดือนๆละ1ฉบับ(พ.ย.60-ก.ย.61) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน ลงในหนังสือพิมพ์ หลักเมืองนิวส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคาการงานก่อสร้าง งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดินเท้า ถนนเทศบาล 8 ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดหนูบริเวณอาคารสำนักงาน อบจ.สมุทรสาคร และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้าางซ่อมประตูอัตโนมัติทางเข้า - ออก อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บง-6730 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARPรุ่นMX-M310รหัสพัสดุ ***********สำหรับใช้ภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) โดยวิธีัเฉพาะเจาะจงราคา วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ จอห์นเดียว ทะเบียน ต-0121 สค และรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด D5B แคตเตอร์พิลล่า รหัส 019 - 47 0004 รวม 2 คัน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มแยกถนนพระราม2 ต.มหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบ 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 อบจ.สมุทรสาคร วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก ภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาแข่งขันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัยสนามกีฬา จ.สมุทรสาคร จำนวน 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัยอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครจำวนวน2คน ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(Leased Line Internet) อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)และโรงเรียนในสังกัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ข่าวสารผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆของ อบจ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบันลงในหนังสือพิมพ์มิติมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ข่าวสารผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆของ อบจ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบันลงในหนังสือพิมพ์เสียงสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงาน อบจ.สมุทรสาคร เป็นเวลา 11 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2560 - ก.ย. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นั่ง4ประตู หมายเลขทะเบียน กข.3508สค จำนวน1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแมรอยรั่วบริเวณขอบหน้าต่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น2 ชั้น4 และชั้น5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงาน อบจ.สมุทรสาคร เป็นเวลา 11 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2560 - ก.ย. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ เช่าเสื่อลวดปูภายในเต้นท์ เช่าเวที เช่าพัดลมไอน้ำ เช่าพัดลมระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ครั้งที่1 (เดือนพฤศจิกายน 2560 -มกราคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาลิฟต์โยสาร โดยวิธีเจาะจง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง เผยแพร่การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ผด.2) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (4) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) สำหรับผู้ใช้ในการปฏิบัติราชการ อบจ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(1) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งผ้าระบายบริเวณกระถางต้นดาวเรืองและกระถางต้นไม้อื่นที่มีสีเหลืองบริเวณโดยรอบวัดเจษฎางรามฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (4) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (3) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสมุทรสาคร ณ วัดเจษฎารามพระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ขนาด 3.60x7.20เมตร วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเล่ม MAX และติดแล็คซีน แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภุณฑ์ในการสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอLED ขนาด2.00x3.00เมตร จำนวน 6 จอ พร้อมติดตั้ง บริเวณสถานที่จัดพิธีฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ เช่าเสื่อลวดปูภายในเต้นท์ เช่าเวที เช่าพัดลมไอน้ำ เช่าพัดลมระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน ตค - 32 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอีดสันกาว ข้อบัญญัติ องค์การบริการส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ อีซุซุ ทะเบียน บจ - 644 สค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง สอบราตาการจัดซื้อรถกึ่งพ่วง ชนิด 3 เพลา สำหรับใช้ในราชการกองช่าง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 86 รายการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR)โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ี 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุดเสียหายใน ถนนสายยกกระบัตร - บางโทรัด หมู่ที่ี 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมต่อ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำและไฟฟ้าภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   ... เชื่อมโยง
ร่างขอบเขตของงานและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (TOR)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ี 6,9 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จำนวน ๗ กิจกรรม โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้า'ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของกองกิจการสภาฯ จำนวน 13 เครื่อง โโยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทุ่งเต่าดำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทุ่งเต่าดำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองโรงปูน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนกไข่ เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> M๖๒๐๓๐๐๒๕๓๔๗   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดนิทรรศการ งานวันท้องถิ่นไทย และแสดงผลงานหน่วยงานในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร พร้อมจุดถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ 2 ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2,6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ>> ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ ประกวดราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทุ่งเต่าดำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถ 1 ชั้น พร้อมห้องสุขา เพื่อใช้เป็นพาหนะรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทุ่งเต่าดำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   ... เชื่อมโยง
สรุปแบบราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดและตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ตามโครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 2 , 6 ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
แบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร   ... เชื่อมโยง
แบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ 2 ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2,6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 7 ตำบลบางโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร จำนวน 4 ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวา วัชพืชและขยะมูลฝอยในคลองคอกกระบือ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพระฉายาลักษณ์ฯ ป้ายไวนิล และป้ายรณรงค์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเช้ามิตซูบิชิ) ทะเบียน 81 - 3786 สค , รถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค - 31 สค และรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค - 64 สค รวม 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ... เชื่อมโยง
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน กข-4363 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติ บริเวณทางเข้า-ออก ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สด และพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักบนทางเดินเท้าถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ จำนวน 12 ตัว สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานจำนวน 3 ตัว กองกิจการสภาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จำนวน 135 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด