ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านติดตามประเมินผล(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านงานสารบรรณ(ธุรการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านวิชาการมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง หมวดงบดำเนินงาน ด้านบันทึกข้อมูล(กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง หมวดงบดำเนินงาน ด้านบันทึกข้อมูล(กลุ่มนโยบายและแผน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง หมวดงบดำเนินงาน ด้านพนักงานรักษาความปลอดภัย เวลา 16.30-00.30 น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง หมวดงบดำเนินงาน ด้านพนักงานรักษาความปลอดภัย เวลา 00.30-08.30 น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง หมวดงบดำเนินงาน ด้านพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง หมวดงบดำเนินงาน ด้านพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา สนับสนุนงานด้านงานสารบรรณ ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ(ถุงใส่กระจูด) ในรูปแบบของคลัสเตอร์กระจูดพัทลุง ในการส่งเสริมการขาย จำนวน 1 โครงการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านขับรถยนต์ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย (อยู่เวรยามในเวลา 00.30-08.30 น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย (อยู่เวรยามในเวลา 16.30–00.30 น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล (ช่วยงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล (ช่วยงานกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีเฉพาะราย ของจังหวัดพัทลุง ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้าน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 2 คน ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านงานสารบรรณ ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการติดตามประเมินผลภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เวลา 16.30-00.30 น.) กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เวลา 08.30-16.30 น.) กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เวลา 00.30-08.30 น.) กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านพนักงานทำความสะอาด กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรามาส 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้รายการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย(อยู่เวรยามในเวลา 00.30-08.30 น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย(อยู่เวรยามในเวลา 16.30-00.30 น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย(อยู่เวรยามในเวลา 08.30-16.30 น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ช่วยงานกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(ช่วยงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้รายการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งนัดวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สิ้นเปลือง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้กิจกรรม การประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปภาคเกษตรโดยการผลิตก๊าซชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปภาคการเกษตรโดยการผลิตก๊าซชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทอผ้ากี่กระตุกแบบคันกดคันยก(ชุดสำเร็จ) จำนวน 6 หลัง และชุดเครื่องมือการทอผ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเพราะต้นกล้าเสริมสร้างภูมิปัญญากลุ่มผู้ผลิตผ้าเมืองลุง (วัสดุทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว กิจกรรม การเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปภาคการเกษตรโดยการผลิตก๊าซชีวภาพ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจักรปัก 2 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มผช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึก) ใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปภาคการเกษตรโดยการผลิตก๊าซชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ผงหมึก(สิ้นเปลือง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะจาะจง วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 22 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการจัดทำฐานข้อมลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02/2562 การเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์(สิ้นเปลือง) โครงการ OPOAI61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง คันหมายเลขทะเบียน กจ-8052 พัทลุง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โครงการ ITC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึกพิมพ์) โครงการ ITC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สิ้นเปลือง) ใช้ในงานโครงการ ITC วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่ขอรับการยกระดับภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมางานศึกษาวิจัยดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่ขอรับการยกระดับภายใต้โครงการส่งเสรอมและพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สิ้นเปลือง) เพื่อใช้งานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง หมายเลขทะเบียน ญล-7213 กทม. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค และใช้ในการฝึกอบรมยกระดับการผลิตและการขายในรยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่างตรวจสอบ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานภายใน และภายนอกเร่งด่วน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์อะศิลิคหนา และตัวหนังสือพลาสวู๊ด วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำธรรมาภิบาล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง หมายเลขทะเบียน กฉ-1101 พัทลุง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี จำนวน 12 รายการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุน ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ฝ่ายนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ฝ่ายนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ฝ่ายนโยบายและแผน และฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30,000 บีทียู วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30,000 บีทียู ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัมนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค(OPOAI) ประจำปี งบประมาณ 2560 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัมนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค(OPOAI) ประจำปี งบประมาณ 2560 ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด