ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านติดตามประเมินผล(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านงานสารบรรณ(ธุรการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด