ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถ.ลาดยางเป็นผิวจราจรถ.คอนกรีตฯรหัสสายทาง กจ.ถ.1-0016ฯ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.1-0016 สายบ้านสำนักคร้อ-บ้านดอนเจดีย์ หมู่ 8 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง เชื่อมกับตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯสายบ้านดอนแสลบ-บ้านห้วยยาง ฯ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ. 1- 0025 สายบ้านดอนแสลบ - บ้านห้วยยาง ตำบลดอนแสลบ เชื่อมกับตำบลสระลงเรือ จำนวน 2 ช่วง รวมพิ้นที่ไม่น้อยกว่า 25.200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.กจ.จำนวน 7 แห่งฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.กจ.จำนวน 7 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถ.ลาดยางฯ สายบ้านดอนแสลบ-ห้วยยาง ต.ดอนแสลบ, ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา กจ. วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย กจ.ถ1-0025 สายบ้านดอนแสลบ-ห้วยยาง ต.ดอนแสลบ, ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถ.ผิวจราจรฯ ม.7 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง เชื่อมกับต.เกาะสำโรง อ.เมือง กจ. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.7 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง เชื่อมกับต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถ.ผิวจราจรหินคลุกฯ ม.2 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค เชื่อมกับต.ช่องสะเดา อ.เมืองฯ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค เชื่อมกับต.ช่องสะเดา อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศสองชั้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและพลังงานเครือข่ายฯ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศสองชั้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและพลังงานเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรี) ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 115 รายการ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 115 รายการ ... เชื่อมโยง
ประมูลจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก จำนวน 7,770 ลิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก จำนวน 7,770 ลิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฯม.6ต.เขาสามสิบหาบเชื่อมต.หวายเหนียวอ.ท่ามะกาด้วยระบบอิเล็กฯ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฯม.6ต.เขาสามสิบหาบเชื่อมต.หวายเหนียวอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถ.คอนกรีตฯ ม.9 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย เชื่อมต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถ.คอนกรีตฯ ม.9 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย เชื่อมต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองฯ ... เชื่อมโยง
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 4 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประมูลซื้อครุถัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 3 รายการ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 3 รายการ ... เชื่อมโยง
รวมประกาศประกวดราคา สอบราคา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน (โปรดคลิกรายการเชื่อมโยงเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด