ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถ.ลาดยางเป็นผิวจราจรถ.คอนกรีตฯรหัสสายทาง กจ.ถ.1-0016ฯ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.1-0016 สายบ้านสำนักคร้อ-บ้านดอนเจดีย์ หมู่ 8 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง เชื่อมกับตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯสายบ้านดอนแสลบ-บ้านห้วยยาง ฯ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ. 1- 0025 สายบ้านดอนแสลบ - บ้านห้วยยาง ตำบลดอนแสลบ เชื่อมกับตำบลสระลงเรือ จำนวน 2 ช่วง รวมพิ้นที่ไม่น้อยกว่า 25.200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด