ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก ถนนหมู่ที่ 9 เชื่อมต่อตำบลหนองกลางดง ตำบลทุ่งพง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อตำบลหนองกลางดง ตำบลทุ่งพง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 3 ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก ตำบลทุ่งพง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อตำบลหนองกลางดง ตำบลทุ่งพง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านทุ่งทอง - บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องสุขาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งพง ตำบลทุ่งพง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนจากถนนลาดยางเป็นถนน คสล. สายบ้านทุ่งพง เชื่อมตำบลหนองกลางดง ตำบลทุ่งพง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแยกจากถนนเชื่อมต่อหนองกลางดง ตำบลทุ่งพง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านทุ่งหลวง - บ้านเนินตะคล้อ ตำบลทุ่งพง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่พง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนจากถนนลาดยาง เป็นถนน คสล. สายบ้านทุ่งพงเชื่อมต่อตำบลหนองกลางดง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.สายทุ่งหลวง-อุทัยเก่าถึงบ้านนายทำ ขยันเขตกรณ์ หมู่ที่ 11 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลาหมู่ที่ 6 ถึงบ้านนายอำนวย โชติกะคาม วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ 1/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนจากถนนลาดยางเป็นถนน คสล.สายบ้านทุ่งพงเชื่อมตำบลหนองกลางดง หมู่ที่ 6 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายทัพทัน-หนองฉาง ถึงวัดทุ่งทอง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายทัพทัน-หนองฉาง หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) โครงการก่อสร้าง คสล.จากบ้านนายทำ ขยันเขตกรณ์ เชื่อมต่อคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-AUCTION) โครงการถนน คสล.หมู่ที่ 2 เชื่อมตำบลหนองกลางดง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด