กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการจัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน งานนับจด ปี 2564) วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐพ.ศ.2561 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2549 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างหรือสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด