กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอนตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เรื่อง ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วย การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วย การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ... อ่านต่อ
เรื่อง ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ... อ่านต่อ
เรื่อง พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ... อ่านต่อ
เรื่อง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ... อ่านต่อ
เรื่อง พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ... อ่านต่อ
เรื่อง พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.๒๕๑๔ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.๒๕๑๔ ... อ่านต่อ
เรื่อง พระชาชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง พระชาชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ... อ่านต่อ
เรื่อง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๗ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๗ ... อ่านต่อ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ... อ่านต่อ
เรื่อง พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ .PDF ... อ่านต่อ
เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด