อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน สรุปหน้าที่และอํานาจที่สําคัญ วิธีการดําเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสํานักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด