สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559
... อ่านทั้งหมด