มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) วันที่มีมติ 02/08/2559 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
... อ่านทั้งหมด