มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง รายละเอียดตามสำเนาต่อไปนี้ (นร0106/ว2075) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว440) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว410) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.371) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร 0505/ว.360) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การกำหนดประเภทเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติให้เสนอคณะรัฐมนตรีและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร0505/ว(ร)368) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด กค (กอร)0405.5/ว.374) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว.371) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร0505/ว.309) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0503/ว.311) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0508/ว314) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal (ด่วนที่สุด กค 0402.2/ว.80) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (ด่วนที่สุด กค 0405.4/ว.357) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (กค 0402.5/ว.76) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.3/ว.350) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด 0505/ว.293) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด กค 0416.2/ว.339) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.279) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ (กค 0410.3/ว.61) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม (กค0410.3/ว311) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.253) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 (ด่วนที่สุด กค0408.5/ว.302) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.244) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (กค0416.2/ว291) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด 0505/ว.233) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร0505/ว.223) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.209) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.ว 195) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.7/ว224) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว.213) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว164) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือฯ (ด่วนที่สุด กค 0402.3/ว 34) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด กค0408.5/ว 32) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ด่วนที่สุด กค 0410.2/ว 178) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การแจ้งเพิ่มศูนย์ต้นทุน สำหรับการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (กค 0414.3/ว 173) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว127) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคาฯ (ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว151) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาฯ (ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว149) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสิทธิตามสัญญาจ้างฯ (ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว144) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์รางวัลองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังฯ (ด่วนที่สุด กค 0422/ว143) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด่วนที่สุด กค0402.5/ว.24) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 (กค 0409.4/ว23) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (นร 0108/ว2367) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK)ฯ (ด่วนที่สุด กค 0416.4/ว.127) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว.119) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตักฯ (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว.118) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องฯ (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว117) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารฯ (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว116) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโโยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาร (กค 0420/ว.106) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ด่วนที่สุด กค 0402.3/ว.18) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากงเินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด กค 0402.3/ว 13) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งฯ (กค 0416.2/ว.84) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 183 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online (กค 0414.3/ว 80) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ (ด่วนที่สุด กค 0402.3/ว 10) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (นร 0108/ว.1189) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การแจ้งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณ สำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังฯ (ด่วนที่สุด กค 0414.2/ว 70) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือการบันทึกรายการสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ GFMIS (กค 0414.3/ว 72) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว 48) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา (ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว52) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ด่วนที่สุด กค0405.2/ว50) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง(ด่วนที่สุด กค 0402.2/ว.3) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือการบัญชีภาครัฐเรื่องที่ดิน อาคารฯ (กค 0410.3/ว43) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว39) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย (กค 0416.3/ว.39) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนด กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ด่วนที่สุด กค(กวจ) 0405.2/ว.36) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการฯ (ด่วนที่สุด กค0403.4/ว.29) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร0505/ว.29) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว 15) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ (ด่วนที่สุด กค 0414.4/ว.4) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยดารจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับฯ (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว.1) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิะีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการฯ (กค 0403.2/ว 136) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน(ด่วนที่สุด กค 0410.3/ว 576) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชกฤาฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 (กค 0408.5/ว 560) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรฯ (กค 0412.4/ว 547) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอนฯ (ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 546) วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารฯ (ด่วนที่สุด กค 0316/ว 136) วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง (กค0408.3/ว527) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด 0505/ว 551) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว 532) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัยญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว124) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ด่วนมาก กค 0409.2/ว 123) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ (กค 0415.1/ว 122) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว 525) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใชบัตรเติมน้ำมันรถราชการ (กค 0403.2/ว 500) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเงินส่งคืนฯ (ด่วนที่สุด กค0410.3/ว571) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.493) วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ด่วนที่สุด กค 0405.4/ว460) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMISฯ (กค 0414.3/ว456) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ (ด่วนมาก กค 0409.3/ว105) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่องรายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (กค 0410.2/ว445) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการฯ (ด่วนที่สุด กค 0411.6/ว.442) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตฯ (ด่วนที่สุด กค 0419.4/ว.443) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั่นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันทุจริตฯ (ด่วนที่สุด กค 0419.4/ว.444) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเบิกแทนกันฯ (กค 0414.4/ว.435) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ (กค 0410.2/ว.431) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว.98) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การขยายเวลาเก้บรักษาเงินงบประมาณฯ (ด่วนที่สุด กค0402.5/ว.95) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว.427) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ด่วนที่สุด กค 0416.2/ว.423) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอความร่วมมือส่งรายงานการเงิน ประจำปีผ่านระบบ CFS (กค 0410.5/ว.94) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.451) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินฯ (กค 0408.3/ว.419) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบัตรในระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ (ด่วนมาก กค 0405.4/ว.417) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ (ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว.414) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว.92) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานฯ (ด่วนที่สุด กค (กรท)0405.3/ว.413) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (กค 0416.4/ว.408) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด กค 0408.5/ว.89) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.435) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ด่วนที่สุด กค0402.5/ว.85) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงบประมาณ (นร 0701/ว.128) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.425) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว.84) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.418) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติการใช้กระดาษพิมพ์ใบรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (นร 0733/ว.124) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (กค 0414.3/ว.375) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ Gfmis (ด่วนที่สุด กค0410.3/ว.376) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรมฯ (ด่วนที่สุด กค0410.3/ว.377) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ด่วนที่สุด กค 0405.4/ว.379) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535ฯ (ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0405.2/ว.380) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด กค 0416.4/ว.332) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว.405) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว.365) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว.400) วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว.386) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.377) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว.334) วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี (ด่วนที่สุด กค 0410.2/ว.67) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร0505/ว.362) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว.354) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บัญชีนวัตกรรมไทย (นร .731.2/ว.108 ) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.338) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งสำเนาระเบียบคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร และสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร (กท0309/1199) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) (นร0731.1/ว104) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บัญชีนวัตกรรมไทย (นร0731.2/ว.100) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ด่วนที่สุด กค0416.4/ว.265) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว.260) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (นร0108/ว4009) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย (กค (กวจ)0405.2/ว.258) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว.259) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW) (กค 0414.4/ว.245) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2(ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว242) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด กค0402.3/ว.45) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การตีความนิยาม คำว่า "ผุ้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ำ.ศ.2560 ข้อ 4(ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว.220) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว.226) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอสารสอบราคา (ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/207) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินฯ(ฉบับที่ 2) (ด่วนที่สุด กค 0402.2/ว.195) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (กค 0420/ว.169) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว.171) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจฯ (กค 0433/ว.191) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การที่ใช้ราชพัสดุ (กค 0316/ว.41) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล้กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ด่วนที่สุด (กค)0408.5/ว.34) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว.182) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ (ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว.199) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บัญชีนวัตกรรมไทย (นร 0731.2/ว.68) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 (นร 0108/ว2205) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด (นร0505/ว159)) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา (กค (กวจ)0405.2/ว155) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (กค 0416.4/ว143) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการฯ(ด่วนที่สุด กค0402.2/ว146) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร 0505/ว154) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการฯ(กค 0416.2/ว134) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ(ด่วนที่สุด กค 0402.2/ว129) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลัง กรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กค 0410.3/ว125) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี (สธ0312.5/719) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร0505/ว135) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร0505/ว126) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บัญชีนวัตกรรมไทย (นร0731.2/ว53) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ(ด่วนที่สุด กค0405.3/ว91) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคระอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบร่ยประชุมเป็นรายเดือนฯ(กค0408.4/ว16) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็นมีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรับมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544 (นร.0106/ว289) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (กค0416.4/ว76) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ(กค0416.4/ว.74) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร0505/ว63) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ (กค0412.5/ว.29) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 (นร.0106/ว.81) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร 0505/ว.23) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษาของบุตร พ.ศ.2560 (กค0408.5/ว.22) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง (กค0402.2/ว5) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร 0505/ว.16) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร0505/ว1) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค (กวจ.)0405.2/ว496 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การขอขยายการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ ด่วนที่สุด กค 0416.2/ว495 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินฯ ด่วนที่สุด กค 0402.2/ว494 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง กค 0420/ว492 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปี งปม.2561 ด่วนที่สุด 0408.5/ว191 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค(กวจ.)0405.2/ว5 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128 (กค 0405.2/ว452) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ติดตามการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 ข้อ 22 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร 0505/ว.538) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑืวิธีปฏิบัติในการับเงินและการนำเงินส่งคลัง กรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กค0402.2/ว171) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การยกเว้นการปฏิบัติตามกฏกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 (กค (กวจ)0405.2/ว398 ลว 12 ต.ค.60) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดทุกข์ครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพฯ ด่วนที่สุด (นร0508/2519 ลว 11 ต.ค.60) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (กค 0416.2/ว393 ลว 10 ต.ค.60) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ด่วนที่สุด (นร.0505/ว509 ลว 5 ต.ค.60) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด (นร0505/ว508 ลว 5 ต.ค.60) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณฯ(นร.0505/478) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ(กค.0402.5/ว159) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษฯ(กค.0408.5/ว158) วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร.0505/ว478) วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรฯ(กค.0408.5/ว371) วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลตำบล(ชม79302/643) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ(กค0402.5/ว156) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร.0505/ว463) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือฯ(กค(กวจ.)04058.2/ว360) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเก็บเงินและการขยายเวลาเก้บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีฯ (กค0402.5/ว153) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พนบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(นร.0108/ว8596) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ฯ (กค(กวจ.)0405.2/ว346) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง (กค (กวจ.)0405.2/ว347) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว397) วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล (ด่วนที่สุด นร 0505/ว(ล)25742) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร0505/ว372 ) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอเลื่อนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ด่วนที่สุด กค0412.4/ว253 ลว 17 ก.ค.60) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว344 ลว 14 ก.ค.60) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0109/ว6653 ลว 14 ก.ค. 60) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว334 ลว 7 ก.ค.60) วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว322 ลว 4 ก.ค.60) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว310 ลว 27 มิ.ย.60) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว293) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ด่วนที่สุด กค 0416.3/ว177) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร 0505/ว266) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอแจ้งการปรับปรุงระบบ e-GP ณ วันที่ 19 พ.ค.60 สำหรับวิธี e-bidding ในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของส่วนราชการ เรื่องการปิดข้อมูลราคา (ด่วนที่สุด กค0405.4-ว.161) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณีกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูตามมาตร 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยเคร่วครัด วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอความร่วมมือนำร่างกฏหมายและร่างพระราชบัญญัติ เข้าสู่เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฏหมายไทย วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด นร.0507/ว178 ลว 12 เม.ย.60) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการดำเนินการตามรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(นร.0503/ว(ร)157 ลว 5 เม.ย.60) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขอทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่องเพื่อนำตามกราบบังคมทูลพระกรุณา (นร.0505/ว(ท)2262 ลว เม.ย.60) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว153 ลว 31 มี.ค.60) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว139 ลว 23 มี.ค.60) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว129 ลว 16 มี.ค.60) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว91 ลว 23 ก.พ.60) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว17 ลว 12 ม.ค.60) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว8 ลว 6 ม.ค.60) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว401 ลว 17 พ.ย.59) วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว322 ลว 12 ต.ค.59) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว308 ลว 7 ต.ค.59) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว294 ลว 23 ก.ย.59) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด นร.0505/ว274 ลว 8 ก.ย.59) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด