คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
บันทึกลงนามแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือประชาชน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน สอจ.พัทลุ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขั้นตอนการขอใบรับรอง มผช วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือ มผช วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือราคากลาง ปปช. วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คู่มือราคากลาง ปปช. วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งทางการปกครอง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งทางการปกครอง
เรื่อง เพื่อประกันคุณภาพต้องขอรับการรับรอง การขอใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง เพื่อประกันคุณภาพต้องขอรับการรับรอง การขอใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ... อ่านต่อ
ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตโงงาน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตโงงาน ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด