พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โรงงานแจ้งประกอบกิจการปี 2560 สอจ.พท. 
2 โรงงานแจ้งประกอบกิจการปี 2561 สอจ.พท. 
3 โรงงานแจ้งประกอบกิจการปี 2562 (1 มกราคม 2562-30 กันยายน 2562) สอจ.พท. 
4 โรงงานที่ได้รับอนุญาต ปี 2560 สอจ.พท. 
5 โรงงานที่ได้รับอนุญาต ปี 2561 สอจ.พท. 
6 โรงงานที่ได้รับอนุญาต ปี 2562 (1 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562) สอจ.พท. 
7 โรงงานที่ได้รับอนุญาตปี พ.ศ. 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) สอจ.พท. 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ของรัฐมาตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.อรรชกา สีบุญเรือง) สอจ.พท. 
2 นโยบาย "การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย" ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย สอจ.พท. 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 สอจ.พท. 
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สอจ.พท. 
3 แผนการปฏิบัติงาน(งบรายจ่ายอื่น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สอจ.พท. 
4 แผนการปฏิบัติงาน(งบรายจ่ายอื่น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอจ.พท. 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตโงงาน สอจ.พท. 
2 คู่มือราคากลาง ปปช. วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอจ.พท. 
3 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สอจ.พท. 
4เรื่อง เพื่อประกันคุณภาพต้องขอรับการรับรอง การขอใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน สอจ.พท. 
5หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งทางการปกครอง สอจ.พท. 
6 คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
7 ขั้นตอนการขอใบรับรอง มผช สอจ.พท. 
8 คู่มือ มผช สอจ.พท. 
9 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน สอจ.พัทลุ สอจ.พท. 
10 คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน สอจ.พท. 
11คู่มือประชาชน สอจ.พท. 
12 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 สอจ.พท. 
13 แนวทางทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สอจ.พท. 
14 คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ สอจ.พท. 
15 บันทึกลงนามแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอจ.พท. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30,000 บีทียู สอจ.พท. 
2ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัมนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค(OPOAI) ประจำปี งบประมาณ 2560 สอจ.พท. 
3ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สอจ.พท. 
4ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน สอจ.พท. 
5ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 
6ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สอจ.พท. 
7ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สอจ.พท. 
8ประกาศราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สอจ.พท. 
9ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุน ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอจ.พท. 
10ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ 2561 สอจ.พท. 
11ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอจ.พท. 
12ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ฝ่ายนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอจ.พท. 
13ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ฝ่ายนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอจ.พท. 
14ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุน หมวดงบดำเนินงาน ฝ่ายนโยบายและแผน และฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอจ.พท. 
15ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง หมายเลขทะเบียน กฉ-1101 พัทลุง สอจ.พท. 
16ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี จำนวน 12 รายการ สอจ.พท. 
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์อะศิลิคหนา และตัวหนังสือพลาสวู๊ด สอจ.พท. 
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอจ.พท. 
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่างตรวจสอบ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานภายใน และภายนอกเร่งด่วน สอจ.พท. 
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง หมายเลขทะเบียน ญล-7213 กทม. สอจ.พท. 
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สิ้นเปลือง) เพื่อใช้งานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอจ.พท. 
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำธรรมาภิบาล สอจ.พท. 
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. สอจ.พท. 
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค และใช้ในการฝึกอบรมยกระดับการผลิตและการขายในรยุคไทยแลนด์ 4.0 สอจ.พท. 
26ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 สอจ.พท. 
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร สอจ.พท. 
29ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร สอจ.พท. 
30ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมางานศึกษาวิจัยดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่ขอรับการยกระดับภายใต้โครงการส่งเสรอมและพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561 สอจ.พท. 
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่ขอรับการยกระดับภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561 สอจ.พท. 
32วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สอจ.พท. 
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร สอจ.พท. 
34ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) สอจ.พท. 
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โครงการ ITC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึกพิมพ์) โครงการ ITC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สิ้นเปลือง) ใช้ในงานโครงการ ITC สอจ.พท. 
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป สอจ.พท. 
39ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง สอจ.พท. 
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง คันหมายเลขทะเบียน กจ-8052 พัทลุง สอจ.พท. 
41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์(สิ้นเปลือง) โครงการ OPOAI61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
42ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) สอจ.พท. 
43ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอจ.พท. 
44ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สอจ.พท. 
45เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สอจ.พท. 
46แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สอจ.พท. 
47ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอจ.พท. 
48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการจัดทำฐานข้อมลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สอจ.พท. 
49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 22 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอจ.พท. 
50ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
51ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สอจ.พท. 
52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ผงหมึก(สิ้นเปลือง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะจาะจง สอจ.พท. 
53ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สอจ.พท. 
54ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปภาคการเกษตรโดยการผลิตก๊าซชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอจ.พท. 
55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มผช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึก) ใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจักรปัก 2 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
59ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว กิจกรรม การเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปภาคการเกษตรโดยการผลิตก๊าซชีวภาพ สอจ.พท. 
60ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเพราะต้นกล้าเสริมสร้างภูมิปัญญากลุ่มผู้ผลิตผ้าเมืองลุง (วัสดุทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทอผ้ากี่กระตุกแบบคันกดคันยก(ชุดสำเร็จ) จำนวน 6 หลัง และชุดเครื่องมือการทอผ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
64ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปภาคการเกษตรโดยการผลิตก๊าซชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอจ.พท. 
65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปภาคเกษตรโดยการผลิตก๊าซชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สอจ.พท. 
66ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562) สอจ.พท. 
67ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้กิจกรรม การประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
68ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สิ้นเปลือง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
69ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งนัดวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
70ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
71ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ช่วยงานกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
72ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(ช่วยงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
73ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
74ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
75ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย(อยู่เวรยามในเวลา 00.30-08.30 น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
76ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย(อยู่เวรยามในเวลา 08.30-16.30 น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
77ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย(อยู่เวรยามในเวลา 16.30-00.30 น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
78ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้รายการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
79ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้รายการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
80ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรามาส 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562) สอจ.พท. 
81ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอจ.พท. 
82ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอจ.พท. 
83ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้าน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 2 คน ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สอจ.พท. 
84ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการติดตามประเมินผลภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สอจ.พท. 
85ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านงานสารบรรณ ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สอจ.พท. 
86ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
87ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
88ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เวลา 00.30-08.30 น.) กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
89ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เวลา 08.30-16.30 น.) กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
90ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เวลา 16.30-00.30 น.) กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
91ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
92ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านพนักงานทำความสะอาด กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
93ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สอจ.พท. 
94ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอจ.พท. 
95ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอจ.พท. 
96ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอจ.พท. 
97ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สอจ.พท. 
98ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
99ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีเฉพาะราย ของจังหวัดพัทลุง ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
100ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
101ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
102ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล (ช่วยงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
103ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล (ช่วยงานกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
104ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย (อยู่เวรยามในเวลา 00.30-08.30 น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
105ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย (อยู่เวรยามในเวลา 16.30–00.30 น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
106ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
107ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
108ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สอจ.พท. 
109ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านขับรถยนต์ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 
110ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอจ.พท. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สอจ.พท. 
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 สอจ.พท. 
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 สอจ.พท. 
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 สอจ.พท. 
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 สอจ.พท. 
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 สอจ.พท. 
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 สอจ.พท. 
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560 สอจ.พท. 
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 สอจ.พท. 
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560 สอจ.พท. 
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560 สอจ.พท. 
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 สอจ.พท. 
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 สอจ.พท. 
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561 สอจ.พท. 
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สอจ.พท. 
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 สอจ.พท. 
18สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561 สอจ.พท. 
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561 สอจ.พท. 
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 สอจ.พท. 
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561 สอจ.พท. 
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561 สอจ.พท. 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561 สอจ.พท. 
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สอจ.พท. 
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561 สอจ.พท. 
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561 สอจ.พท. 
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561 สอจ.พท. 
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562 สอจ.พท. 
29 รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง สอจ.พท. 
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 สอจ.พท. 
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 สอจ.พท. 
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 สอจ.พท. 
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 สอจ.พท. 
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 สอจ.พท. 
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 สอจ.พท. 
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 สอจ.พท. 
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สอจ.พท. 
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 สอจ.พท. 
39สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 สอจ.พท. 
40สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 สอจ.พท. 
41สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 สอจ.พท. 
42สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 สอจ.พท. 
43 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอจ.พท.