พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) สอจ.พท. 
2ดัชนีรวม 
3ดัชนีรวม 
4โครงสร้างบุคลากร สอจ.พท. 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2ประวัติความเป็นมา 
3ผู้บริหาร 
4สถานทีติดต่อ ม.7 (3) 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 สอจ.พท. 
2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 สอจ.พท. 
3 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 สอจ.พท. 
4 เรื่อง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๗ สอจ.พท. 
5 เรื่อง พระชาชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ สอจ.พท. 
6 เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สอจ.พท. 
7 เรื่อง พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.๒๕๑๔ สอจ.พท. 
8 เรื่อง พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 สอจ.พท. 
9 เรื่อง พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 สอจ.พท. 
10 เรื่อง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 สอจ.พท. 
11 เรื่อง พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 สอจ.พท. 
12 เรื่อง ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน สอจ.พท. 
13 เรื่อง ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วย การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู สอจ.พท. 
14 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สอจ.พท. 
15 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 สอจ.พท. 
16 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอนตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ สอจ.พท.