ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
(6 ราย)
6 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2558
(45 ราย)
22 (49%) 20 (44%) 3 (7%)
พ.ศ. 2561
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)