ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
การประปานครหลวง

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(2 ราย)
2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(21 ราย)
17 (81%) 1 (5%) 3 (14%)
พ.ศ. 2562
(4 ราย)
3 (75%) 0 (0%) 1 (25%)
พ.ศ. 2563
(8 ราย)
6 (75%) 1 (12%) 1 (12%)
พ.ศ. 2564
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)