ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
(5 ราย)
5 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2558
(15 ราย)
9 (60%) 5 (33%) 1 (7%)
พ.ศ. 2559
(6 ราย)
3 (50%) 2 (33%) 1 (17%)
พ.ศ. 2560
(7 ราย)
2 (29%) 5 (71%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)