ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรค หนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
เอกสารประกอบการบรราย พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ในวันที่ 1 กันยายน 2558
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด