ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
การศึกษาดูงานศูนย้ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
วันที่ 1 กันยายน 2560 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวขนจังหวัดนครพนม ขอเข้ามาศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ยินดีต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ที่เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558
อ่านต่อ ...
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม รับโล่ หน่วยงานต้นแบบ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556
... อ่านทั้งหมด