ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ โคขุนศรีวิชัย (SriwichaI Beef) ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด และบริษัท ดีแอนด์แซด คอลซัลแทนท์ จำกัด ณ Red Beef House (เรด
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ โคขุนศรีวิชัย (SriwichaI Beef) ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด และบริษัท ดีแอนด์แซด คอลซัลแทนท์ จำกัด ณ Red Beef House (เรด บีฟ เฮ้าท์) ถนนบายพาส อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เชื่อมโยง ...
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ประจำปี 2564 จังหวัดสงขลา
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา มอบหมาย นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสวยสม เหมือนวุ่น พนักงานพิมพ์ ส 3 และนายมาโนช จินดาดวง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ประจำปี 2564 จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเขาน้อย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เชื่อมโยง ...
เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ระดับกลุ่มจังหวัด (จังหวัดสงขลา สตูลยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวจิรนันท์ ยอดดำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกรอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ระดับกลุ่มจังหวัด (จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางธิดา พัทธธรรม รองเลขาธิการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมและ นำเสนอร่างกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เชื่อมโยง ...
ติดตามเยี่ยมเยียนลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา มอบหมาย นางสาวภาวินี น้อยผา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยนายพีระพัฒน์ เพ่งพิศ เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์ปราชญ์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อสอบถามและหาแนวทางแก้ไขในการชำระหนี้ มาตรการสร้างแรงจูงใจในการลดอัตราดอกเบี้ย และ เพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูอาชีพ ให้มีรายได้เพียงพอ ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยได้ติดตามลูกหนี้ทั้งหมด 10 ราย ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เชื่อมโยง ...
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2564 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) รุ่นที่ 1
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา มอบหมาย นางสาวเสาวรัตน์ เรืองดำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2564 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) รุ่นที่ 1 โดยมี นางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด