ข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายฉบับแรกที่รองรับสิทธิได้รู้ (Right to know) ของประชาชน โดยไม่ต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นหลักประกันให้กับประชาชนทุกคนได้มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของรัฐอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของรัฐ ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” อ่านต่อ ...
กปน. สวัสดีปีใหม่ กทพ. พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) ได้มอบหมายให้ นางสาวกิติวรรณี ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารภาพลักษณ์และแผนการสื่อสาร นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. เข้าสวัสดีปีใหม่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) อ่านต่อ ...
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 345 นางพิมพ์ใจ ทรัพย์สมปอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. ครั้งที่ 3/2561 อ่านต่อ ...
กปน. ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ ...
บทความ "เติมความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร... สู่การให้บริการประชาชน"
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลข่าวสารของราชการคืออะไร? ข้อมูลข่าวสารใดบ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้? และข้อมูลข่าวสารใดที่ห้ามมิให้เปิดเผยหรือต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา? อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด