ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลฯ กปน. พบผู้ใช้น้ำ รุกให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น นางราชิรัช อุทาโยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) มอบหมายให้ นางสาวกิติวรรณี ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารภาพลักษณ์และแผนการสื่อสาร นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. ออกพบผู้ใช้น้ำในสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลฯ กปน. พร้อมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านต่อ ...
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลฯ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถนนงามวงศ์วาน น.ส.จินดา ฉันทะธัมมะ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 นำคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อ่านต่อ ...
แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายฉบับแรกที่รองรับสิทธิได้รู้ (Right to know) ของประชาชน โดยไม่ต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นหลักประกันให้กับประชาชนทุกคนได้มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของรัฐอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของรัฐ ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” อ่านต่อ ...
กปน. สวัสดีปีใหม่ กทพ. พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลฯ
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ถนนพหลโยธิน นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) มอบหมายให้ นางสาวกิติวรรณี ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารภาพลักษณ์และแผนการสื่อสาร นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. เข้าสวัสดีปีใหม่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. อ่านต่อ ...
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 345 นางพิมพ์ใจ ทรัพย์สมปอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. ครั้งที่ 3/2561 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด