ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ กปน. พบผู้ใช้น้ำ ณ สำนักงานประปาสาขาบางเขน
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานประปาสาขาบางเขน นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบหมายให้ นางสาวฤทัยวรรณ โชคทวีพาณิชย์ หัวหน้าส่วนข้อมูลข่าวสารและประเมินผลการสื่อสาร นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. ออกพบผู้ใช้น้ำ เพื่อแจกสื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สอดคล้องกับหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” อ่านต่อ ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ กปน. พบผู้ใช้น้ำ ณ สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบหมายให้ นางอุษณี จุลหิรัญ ผู้อำนวยการกองกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. ออกพบผู้ใช้น้ำ เพื่อแจกสื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปน. อย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ กปน. ให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารกับชาวสมุทรปราการ
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้มอบหมายให้ นางสาวฤทัยวรรณ โชคทวีพาณิชย์ หัวหน้าส่วนข้อมูลข่าวสารและประเมินผลการสื่อสาร นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกปน. พร้อมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านต่อ ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ กปน. เดินหน้ารุกจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางสาวอัจฉรา เอี่ยมสังข์ นักบริหารงาน 7 ฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. ออกพบประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปน. พร้อมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านต่อ ...
เปิดโลกเรียนรู้ “พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ” สู่การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
การประปานครหลวงเล็งเห็นความสำคัญของสิทธิประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดอบรมหลักสูตร“ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ผลักดันให้องค์กรเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด