ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่ 15-16 กันยายน 2561 คณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ รีสอร์ท เขาใหญ่ ตำบลหนองทันน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ ...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ อ่านต่อ ...
วัชรินทร์ เจิมประไพ
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีโครงการที่ต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2561 จำนวน 7 โครงการ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี การปฏิบัติงานเก็บข้อมูลโครงการดังกล่าว สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีจะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนตัวอย่างตามคาบเวลาการสำรวจ โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลกับหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2561 เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นจริง จากผู้ตอบสัมภาษณ์โดยตรง ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ขอความกรุณาผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะไม่เปิดเผยเป็นรายบุคคลตามพระราชบัญญัติสถิติพ.ศ. 2560 แต่จะประมวลผลเป็นภาพรวมเท่านั้น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในการจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนจะติดบัตรประจำตัว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดให้สอบถามมายังสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-4534-4596 อ่านต่อ ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ รุ่นที่ 3
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สนง.สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วยประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความสนใจในการอบรมหลักสูตรนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 31 คน อ่านต่อ ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ รุ่นที่ 2
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สนง.สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วยประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความสนใจในการอบรมหลักสูตรนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด