ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เพื่อสร้างกลไกการทำงานในพื้นที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล และผู้สนใจทั่วไปเป็นเครือข่ายการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเน็ตประชารัฐ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลจากภาครัฐสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมีเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ทั้ง 915 หมู่บ้าน ในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ในการนี้ นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย อ่านต่อ ...
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ 25 อำเภอ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประสานงานแผนงานโครงการในระดับพื้นที่ และสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ/ชุมชน/หมู่บ้าน โดยนำเรื่องเข้าที่ประชุมฯ ดังนี้ 1. แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2. โครงการเน็ตประชารัฐ และ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ ...
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม # กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ # โครงการประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" "โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์แหล่งน้ำ" อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์งานภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม 2561
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติรักษาราชการแทน สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีโครงการที่ต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 8 โครงการ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี การปฏิบัติงานเก็บข้อมูลโครงการดังกล่าว สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีจะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนตัวอย่างตามคาบเวลาการสำรวจ โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลกับหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นจริง จากผู้ตอบสัมภาษณ์โดยตรง ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ขอความกรุณาผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะไม่เปิดเผยเป็นรายบุคคลตามพระราชบัญญัติสถิติพ.ศ. 2560 แต่จะประมวลผลเป็นภาพรวมเท่านั้น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในการจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนจะติดบัตรประจำตัว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดให้สอบถามมายังสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-4534-4596 อ่านต่อ ...
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด