ข่าวประชาสัมพันธ์
GovChannel Roadshow 2018 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
การสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government "ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ" ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา https://www.ega.or.th/th/contentlist/931/12327 ๑. หลักการและเหตุผล ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA ได้เร่งรัดพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาล รวมถึง คำสั่ง มติ และข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยได้พัฒนา “ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน หรือ GovChannel” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว และมีการเปิดตัวบริการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งต่อมา สรอ. ได้เปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ GovChannel อย่างต่อเนื่อง โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ เนื่องด้วยเป็นงานที่มาจากนโยบายท่านโดยตรง จึงกรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานด้วยตนเองมาโดยตลอดนั้น ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาบริการ GovChannel คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบริการ GovChannel ไปยังส่วนราชการ ประชาชนในท้องถิ่น และสื่อมวลชนในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา Local Government Services ที่จำเป็นหรือเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับภูมิภาคสู่การเป็น Digital Thailand สรอ. จึงได้ดำเนินการจัดงานสัมมนา “GovChannel Roadshow 2018: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ซึ่งเป็นงานสัมมนาและ Roadshow บริการเพื่อภาครัฐในระดับภูมิภาค ซึ่งได้จัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยในปี ๒๕๖๐ นี้ได้กำหนดจัดทั้งสิ้น ๗ ครั้ง ๗ จังหวัด ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้ภาครัฐ ภาคประชาชน และสื่อมวลชนได้รู้จักบริการ GovChannel และตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของ สรอ. รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสร้างประโยชน์กับงานบริการประชาชนอย่างแท้จริง ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจ รวมถึงความสำคัญของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ๒.๒ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ๒.๓ เพื่อรับทราบความต้องการในการใช้บริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐในต่างจังหวัด ๒.๔ เพื่อรับทราบมุมมองหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการจริงจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ๓. กิจกรรมสำคัญในงาน Roadshow กิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ “ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” หรือ www.govchannel.go.th ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว โดยเป็นบริการที่ดำเนินการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งได้มีการเปิดตัวบริการไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในงานดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์บริการดังกล่าวไปถึงประชาชนในส่วนภูมิภาคให้ทราบอย่างทั่วถึง ๔. กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๒๕๐ ท่าน / ครั้ง ประกอบด้วย ๔.๑ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง ๔.๒ อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง ๔.๓ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง ๔.๔ ประชาชน และ สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์งานภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีโครงการที่ต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 5 โครงการ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี การปฏิบัติงานเก็บข้อมูลโครงการดังกล่าว สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีจะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนตัวอย่างตามคาบเวลาการสำรวจ โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลกับหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นจริง จากผู้ตอบสัมภาษณ์โดยตรง ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ขอความกรุณาผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะไม่เปิดเผยเป็นรายบุคคลตามพระราชบัญญัติสถิติพ.ศ. 2560 แต่จะประมวลผลเป็นภาพรวมเท่านั้น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในการจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนจะติดบัตรประจำตัว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดให้สอบถามมายังสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-4534-4596 อ่านต่อ ...
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ่านต่อ ...
กิจกรรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ครั้งที่ 1)
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ครั้งที่ 1) ณ ศาลากลางบ้านสร้างหมากแข้ง ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีนายวัชรินทร์ เจิมประไพเป็นผู้กล่าวรายงาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนที่มีความพร้อมติดตั้งเน็ตประชารัฐ ภายในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 28 คน การจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ด้านดิจิทัล และข้อมูลเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐและการใช้งานอินเทอร์เน็ตในระดับพื้นฐาน ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนจาก 24,700 หมู่บ้าน และสามารถต่อยอดการเรียนรู้ และสร้างประโยชน์ได้ด้วยตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็วอย่างรู้เท่าทัน โดยในจังหวัดอุบลราชธานี มีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จำนวนทั้งสิ้น 915 แห่ง ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จแล้วทั้ง 25 อำเภอ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา อ่านต่อ ...
ร่มพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด