ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงาน “สภากาแฟ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2561”
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “สภากาแฟ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2561” ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในฐานะเจ้าภาพฯ เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์งานภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2561
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีโครงการที่ต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 12 โครงการ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี การปฏิบัติงานเก็บข้อมูลโครงการดังกล่าว สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีจะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนตัวอย่างตามคาบเวลาการสำรวจ โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลกับหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นจริง จากผู้ตอบสัมภาษณ์โดยตรง ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ขอความกรุณาผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะไม่เปิดเผยเป็นรายบุคคลตามพระราชบัญญัติสถิติพ.ศ. 2560 แต่จะประมวลผลเป็นภาพรวมเท่านั้น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในการจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนจะติดบัตรประจำตัว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดให้สอบถามมายังสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-4534-4596 อ่านต่อ ...
การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (เดือนมิถุนายน 2561)
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สนง.สถิติ จว. อุบลฯ ส่ง “มาดี” ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (เดือนมิถุนายน 2561)
Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ประชากรรวม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 - 2560
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ประชากรรวม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 - 2560 อ่านต่อ ...
Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ดัชนีความก้าวหน้าของคน (อุบลราชธานี) พ.ศ. 2560
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ดัชนีความก้าวหน้าของคน (อุบลราชธานี) พ.ศ. 2560 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด