ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านต่อ ...
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางจารุณี บริบาลบุรีภัณฑ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ นางสาวจินดารัตน์ เหล่าพิพัฒน์ไพบูลย์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางสาวรุ้งทิพย์ สุขศรีนาค เจ้าหน้าที่ประกันสังคม อ่านต่อ ...
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด