ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้ามนำเข้าส่วนของมันสำปะหลัง
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 029406573 อ่านต่อ ...
ระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ผักไฮโดรโพนิค เป็นผักที่ผลิตในระบบเกษตรปลอดภัย
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ร่วมป้องกัน "โรคใบด่างมันสำปะหลัง" ไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศไทย
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
สายด่วน 061-415-2517 หรือ 0-2579-8516 อ่านต่อ ...
การห่อผลป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเพื่อผลิตทุเรียนส่งออก
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด