ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เปิดรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
การทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีด้วยชีวภัณฑ์ "การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง"
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
การทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีด้วยชีวภัณฑ์ "การใช้ ราเขียวเมตาไรเซียม ควบคุมด้วงแรดศัตรูมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์ม"
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
การทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีด้วยชีวภัณฑ์ "การใช้ไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืช"
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
การทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีด้วยชีวภัณฑ์ "การใช้ ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis ควบคุมโรคพืช"
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด