ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
วศ.อว. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม โดยมี นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่ง วศ. ได้มีการประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา โดย วศ. มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กร สู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น เพื่อให้การบริการจัดการข้อมูลข่าวสารทางราชการของ วศ. เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป เชื่อมโยง ...
วศ.อว. เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ทันสมัย
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น” 5 ปีซ้อน (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้รับเกียรติจากนายวินัย รอดไทร เลขานุการกรม กรมอนามัย พร้อมคณะให้การต้อนรับ วศ.พร้อมนำประสบการณ์ของกรมอนามัย มาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ทันสมัย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อไป เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด