ข่าวประชาสัมพันธ์
บก. เร่งพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 8 จำนวน 173 ราย
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
131 ปี กรมบัญชีกลางมุ่งมั่นสานต่อภารกิจ ขานรับนโยบายรัฐบาล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
กรมบัญชีกลางอนุมัติหลักการให้ส่วนราชการสามารถจัดซื้อชุดตรวจ ATK ได้ พร้อมชี้แจงประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK ขององค์การเภสัชกรรม
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
คลังความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลังที่ 12 เรื่อง สัปปุริสธรรม 7
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง เป็นวันหยุดราชการนะคะ
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด