ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานของพนักงาน ททท. ตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของพนักงาน ททท. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 1,200 เล่ม และได้แจกให้พนักงาน ททท. สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาในประเทศ เพื่อให้พนักงาน ททท. เข้าใจสิทธิตามกฎหมายของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ (Right to Know) เข้าใจวิธีการพิจารณาข้อมูลข่าวสารราชการของ ททท. ที่มีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลว่าข้อมูลข่าวสารราชการใดที่เปิดเผยได้หรือไม่สามารถเปิดเผยได้ ภายใต้แนวคิด "เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้" ตามหลัก "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
กองกฎหมายได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแผนปฎิบัติการสนับการดำเนินงานด้านการตลาดปีงบประมาณ 2561 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานองค์กร งานปรึกษาด้านกฏหมายได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 ตามแผนงานโครงการ เมื่อ 19 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม และประสบผลสำเส็จเป็นอย่างมา่ก ในการนี้งานปรึกษาด้านกฏหมาย ได้ดำเนินการต่อมาในกิจกรรมที่ 2 ตามแผนงาน/โครงการคือ กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร ททท. โดยเป้าหมายในการจัดอบรม 2 ครั้ง และคาดว่าจะมีพนักงานและผู้บริหารของ ททท. จากสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาในประเทศเข้าร่วมการอบรม
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และให้นำผลงานมาคัดเลือกเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดดเด่น ต่อไป กกร. โดยงานปรึกษาด้านกฎหมายจึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารองราชการ พ.ศ. 2540 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Radisson Suites Bangkok Sukhumvit
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ ททท.
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ททท. ที่ห้องสมุด ททท. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11-15 กันยายน 2560 โดยมีพนักงานและลูกจ้าง ททท. ให้ความสนใจการประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ททท. เป็นอย่างมาก
กิจกรรมเผยแพร่ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
ทางงานปรึกษาด้านกฎหมาย กกร. ได้จัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีการจัดกิจกรรม ตอบคำถาม เพื่อรับของรางวัล ณ ห้องโถงชั้น 1 วันที่ 11-15 กันยายน 2560 เวลา 12:00 น.
... อ่านทั้งหมด