ข่าวประชาสัมพันธ์
ส.ป.ก.ปัตตานี รับโล่รางวัล "หน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ส.ป.ก. โดย นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวะพันธ์ ตันยุวรรธนะ ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ การจัดงานครั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดจัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทราบถึงสิทธิที่สำคัญของประชาชน และแนวทางของประชาชนในการใช้กลไกตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีโอกาสพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการขับเคลื่อนกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมต่อไป ในส่วนภูมิภาค ส.ป.ก.จังหวัดปัตตานี ได้รับโล่หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในระดับจังหวัดเช่นเดียวกัน
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี เรื่องการจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี เรื่องการจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน อ่านต่อ ...
การคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 จังหวัดปัตตานี โดยนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี ได้เดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ และมีการประชุมสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2557 อ่านต่อ ...
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน อ่านต่อ ...
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี เรื่องผลการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดปัตตานี ครั้งที่1/2557

อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด