ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ปี 2562 จำนวน 9 หน่วยงาน
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานรัฐแห่งอื่น ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
คณะทำงานประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไปศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานรัฐแห่งอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ (นายประวิทย์ อมรฤทธิ์) เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์) กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมฯ และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งด้านกฎหมาย ภารกิจเด่นของกรมฯ และการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการยกระดับงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) และการอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศ เช่น การให้บริการออกใบอนุญาตฯ แบบไร้กระดาษ (Paperless) การให้บริการออก e-Form D อย่างเต็มรูปแบบ (100%) การให้บริการระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ ๒ ภาษา ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน และการปรับปรุงพัฒนากระบวนการออก FORM C/O รวมถึงการแลกเปลี่ยน/ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สลค. สามารถนำข้อมูลที่ได้ศึกษามาปรับใช้และเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สลค. เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่นต่อไป
สรุปการบรรยายความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้จัดบรรยายความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง โดย นางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ ...
การบรรยายความรู้ในหัวข้อ "การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร"

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดการบรรยายความรู้ในหัวข้อ “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการใช้ดุลยพินิจใน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” แก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานใกล้เคียง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มากขึ้น พร้อมทั้งความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมี นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการกล่าวเปิดการบรรยาย ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดส่งวิทยากร 2 ท่านเป็นผู้บรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับฟังการบรรยายเป็นอย่างดี อ่านต่อ ...
สรุปผลกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร”

อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด