ข่าวประชาสัมพันธ์
แร็พ Thailand 4.0 “เพราะนวัตกรรม ทำให้ไทยสู้ได้” พวกเราคนไทยยุค 4.0 มารวมพลัง ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย มั่นใจฝีมือและสมองของคนไทย มาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกสาขา ทุกอาชีพ เพราะนวัตกรรม ทำให้ไทยก้าวไกล #คนไทยสู้ได้
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

อ่านต่อ ...
GDPR คืออะไร แล้วเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างไร? มาดูกัน!

อ่านต่อ ...
การบรรยายความรู้ในหัวข้อ "การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร"

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดการบรรยายความรู้ในหัวข้อ “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการใช้ดุลยพินิจใน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” แก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานใกล้เคียง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มากขึ้น พร้อมทั้งความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมี นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการกล่าวเปิดการบรรยาย ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดส่งวิทยากร 2 ท่านเป็นผู้บรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับฟังการบรรยายเป็นอย่างดี อ่านต่อ ...
สรุปผลกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร”

อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด