ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 ของกรมที่ดิน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เชื่อมโยง ...
คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2557 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เชื่อมโยง ...
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการกรมที่ดิน ที่ได้รับประกาศเกียรติบัตร
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
ขอแสดงความยินดีกับ นางปราณี บุญโพธิ์ทอง และว่าที่ ร.ต. สิทธิศักดิ์ ภาษี ที่ได้รับประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2557
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2557 หัวข้อเรื่อง "ข้อมูลข่าวสารกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ"
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558
เชื่อมโยง ...
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการนำร่อง ฯ ระบบเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2556
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด