ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสืบค้นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) “e-LandsPublic”
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 ของกรมที่ดิน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เชื่อมโยง ...
คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2557 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เชื่อมโยง ...
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2557 หัวข้อเรื่อง "ข้อมูลข่าวสารกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ"
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558
เชื่อมโยง ...
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการนำร่อง ฯ ระบบเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2556
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด