ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ออกหน่วยให้บริการประชาชน
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการและออกให้บริการประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ วัดวังงิ้ว หมู่ที่ 4 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้บริการและให้ความรู้ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ การทำขวดน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้ การแจกน้ำหมักชีวภาพ แจกเมล็ดพันธ์ุพืช แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน อ่านต่อ ...
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ออกหน่วยให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2561
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการและออกให้บริการประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ วัดวังกร่าง หมู่ที่ 4 ต. เนินมะกอก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้บริการและให้ความรู้ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ การทำขวดน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้ การแจกน้ำหมักชีวภาพ แจกเมล็ดพันธ์ุพืชแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน อ่านต่อ ...
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ออกหน่วยให้บริการประชาชน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการและออกให้บริการประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดใหม่ปลายห้วย หมู่ที่ 11 ต. เนินปอ อ. สามง่าม จ.พิจิตร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้บริการและให้ความรู้ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ การทำขวดน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้ การแจกน้ำหมักชีวภาพ แจกเมล็ดพันธ์ุพืชแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน อ่านต่อ ...
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ออกหน่วยให้บริการประชาชน
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการและออกให้บริการประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้มประจำเดือน มกราคม 2561 ณ วัดโนนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้บริการและให้ความรู้ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ การทำขวดน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้ การแจกน้ำหมักชีวภาพ แจกเมล็ดพันธ์ถั่ว แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน อ่านต่อ ...
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ออกหน่วยให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางจิตติมา พุกอิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมจัดนิทรรศการและออกให้บริการประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้มประจำเดือน ธันวาคม 2560 ณ วัดไตรยางวนาราม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้บริการและให้ความรู้ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ การทำขวดน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้ การแจกน้ำหมักชีวภาพ แจกเมล็ดพันธ์ถั่ว แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน
... อ่านทั้งหมด