ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ โคขุนศรีวิชัย (SriwichaI Beef) ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด และบริษัท ดีแอนด์แซด คอลซัลแทนท์ จำกัด ณ Red Beef House (เรด (09/04/2564)
เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ระดับกลุ่มจังหวัด (จังหวัดสงขลา สตูลยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (08/04/2564)
ติดตามเยี่ยมเยียนลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (08/04/2564)
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ประจำปี 2564 จังหวัดสงขลา (08/04/2564)
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2564 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) รุ่นที่ 1 (07/04/2564)
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 จังหวัดสงขลา (06/04/2564)
ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2564 และวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564 (05/04/2564)
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ อำเภอสะเดา (02/04/2564)
กิจกรรมเคารพธงชาติ (01/04/2564)
ประชุมติดตามข้อมูลและผลการดำเนินงานโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยโปรแกรม Application : Zoom ในส่วนของจังหวัดสงขลา นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานรับฟังการ (01/04/2564)