ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
01 กองคลัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ (17/03/2563)
02 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ (e-bidding) (17/03/2563)
03 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 24 รายการ (17/03/2563)
04 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 24 รายการ (17/03/2563)
05 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงปฏิบัติงาน (เก็บพัสดุ) ขนาด 144 ตารางเมตร (ตอกเสาเข็ม) (17/03/2563)
06 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) (17/03/2563)
07 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (ชัยนาท) เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) (17/03/2563)
08 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (17/03/2563)
09 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) (17/03/2563)
10 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) (17/03/2563)