ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ตางราางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนปัญญาทางวัฒนาธรรมและภูมิปัญญา (14/09/2559)
ตางราางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (14/09/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค (14/09/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (14/09/2559)
ราคากลางซ่อมหลังคา (04/08/2559)
เรื่อง สอบซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขันเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน 1 คัน ชองสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร (21/10/2558)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (11/08/2558)
ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา (11/08/2558)
ผลการพิจารณาการเปิดซอง (11/08/2558)
ผลการพิจารณาการเปิดซอง 1 (11/08/2558)