ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ข่าวประกวดราคา (14/03/2562)
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 510 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (31/08/2561)
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (31/08/2561)
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (31/08/2561)
ประกาศราคากลาง การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 2 คัน (29/08/2561)
ประกาศกรมบัญชีกลาง ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (24/08/2561)
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/08/2561)
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง สำหรับโครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/08/2561)
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/08/2561)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จานวน 510 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (24/08/2561)