- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
สอบราคาซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดหมุดทองเหลือง รวม 2 รายการ (01/07/2559)
สอบราคาซื้อแฟ้มสารบบที่ดิน แบบแนวนอน จำนวน 40,000 แฟ้ม (30/06/2559)
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 จำนวน 28 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/06/2559)
ซื้อกระดาษผนึกผ้าหลังขาวอย่างบางชนิดดี ขนาด 25x36 นิ้ว จำนวน 120 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/06/2559)
ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารกองการพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/08/2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดราชบุรี (21/08/2556)