กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แนวสทางการจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (22/04/2559)
สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 ครั้งที่ 7 (22/04/2559)
สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 ครั้งที่ 9 (22/04/2559)
ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมืองการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองแร่และการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง พ.ศ. 2558 (24/12/2558)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การให้แต่งตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 (07/09/2558)
การขึ้นทะเบียน 2556 (11/08/2558)
การแจ้งและรับแจ้ง 2556 (11/08/2558)
ประกาศกระทรวง (11/08/2558)
ประกาศกระทรวง1 (11/08/2558)
การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ (18/07/2557)