ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 23 (3)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
1. ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มาตรา 23 (3)