เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01. แบบคำร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
02. แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
03. รายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
04. รายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
05. รายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
06. รายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา9 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561
07. รายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
08. รายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
09. รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
10. รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561