มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
กองทุนฟื้นฟูระยะที่ 2 (28/07/2560)
กองทุนฟื้นฟูระยะที่ 1 (27/07/2560)
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท (26/09/2559)
การขยายเวลากำหนดวงเงินจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นตามแนวทางการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market e-bibding (10/04/2559)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย (27/10/2558)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 (25/10/2558)
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ(กวพ)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือที่ กค 0421.3/ว 79 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
มติ ครม. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
มติ ครม. เรื่องแต่งตั้งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง รับทราบมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่ 7/2