คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ราชการ (05/05/2565)
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี (29/04/2565)
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี (29/04/2565)
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี (25/02/2565)
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (10/06/2558)
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวฯ (ที่ กค (กวพอ)0421.3/ว 289 ลงวันที30 ก.ค.2555)
คู่มือ Mobile Application
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2554)
คู่มือการใช่้งานระบบ Live Chat
คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ